Poli


Hiányzások és igazolások

A hiányzások és igazolásuk rendje a Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnáziumban

A hiányzások és azok igazolásának rendszeréről legkésőbb a tanév első napján tájékoztatást kapnak az iskolapolgárok.

Az igazolás rendje, szabályai a közoktatásra vonatkozó jogszabályok előírásai és a Politechnikum belső szabályozása alapján a következők:

 1. Előre tudott, méltányos okból hiányozni előzetes bejelentés alapján, az osztályfőnökökkel egyeztetve, alapos mérlegelés esetén lehetséges.
 2. Váratlan, előre nem tudható esetben a szülő (gondviselő) a hiányzás első napján, a délelőtt folyamán köteles értesíteni az osztályfőnökök egyikét a hiányzás tényéről, okáról, ha ez elmarad, az osztályfőnökök maguk járnak az információ után.
 3. Az igazolást a hiányzást követő első munkanapon, de legkésőbb egy héten belül kell átadni az osztályfőnököknek.
 4. A szülő (gondviselő) maximum 3 egymás után következő, összesen pedig 10 napot (60 órát) igazolhat saját hatáskörében.
 5. Ezen felül orvosi igazolás szükséges, melyet a szülőnek is láttamoznia kell.
 6. Ha a(z igazolt és igazolatlan) mulasztott órák száma meghaladja a 250 órát, (ennek az óraszámnak a megközelítése előtt időben írásban értesíteniük kell a szülőket az osztályfőnököknek), akkor az osztályban tanító tanárok konferenciája dönt a továbbhaladás feltételeiről, pl. osztályozóvizsga letételéről.
 7. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárásrend

A tanköteles diákok esetében (A jelenlegi 7-13. évfolyam tanulói)

 1. Az első igazolatlan óra után az osztályfőnökök értesítik a szülőt, és felhívják a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a megkeresésre a szülő nem válaszol, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, akkor az osztályfőnökök tájékoztatása alapján az iskola nevében a pszichopedagógus a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével keresi meg a szülőt.
 2. Az 5. igazolatlan óránál az osztályfőnökök a szülő bevonásával. egyénre szabott megállapodást kötnek a diákkal. A megállapodás tartalmi kidolgozásában célszerű az osztály véleményét is figyelembe venni.
 3. A 11. igazolatlan óra elérésekor az osztályfőnökök előterjesztése alapján a pedagógiai vezető értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.
  A 20. igazolatlan óránál automatikus IB feljelentés következik.
 4. 30 órát meghaladó igazolatlan óra esetén a bíróság – amennyiben különleges körülmények nem állnak fenn – a tanulót áthelyezi másik iskolába.

Fontos, hogy az IB a tárgyalás során vizsgálja és a határozat meghozatalakor figyelembe veszi, hogy az adminisztratív lépések igazolható módon megtörténtek-e az iskola részéről.

A szakképző évfolyamok hallgatói esetében (13-14. évfolyam; szakképzés)

 1. Az 10. igazolatlan óránál az osztályfőnök egyénre szabott megállapodást köt a diákkal. A megállapodás tartalmi kidolgozásában célszerű az osztály véleményét is figyelembe venni.
 2. A 15. igazolatlan óránál az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést küld a diáknak.
 3. 30 órát meghaladó igazolatlan óra esetén a tanulói jogviszony megszűnik.

 

Budapest, 2007. október 25.


Részlet a 11/1994. MKM rendeletből

A gyermek, tanuló kötelességeinek teljesítése

20. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló egészséges, orvosnak kell igazolnia. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, illetve a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,

b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

(3) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, egy nevelési évben hét napnál, illetve a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

(5)

(6) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

a) a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven tanítási órát,

b) a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,

c) alapfokú művészetoktatási intézményben a tanítási órák egyharmadát,

d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

(7) A gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

(8) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések ideje – a házirendben foglaltak szerint – összeadható. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.

Oldalunk használatához cookie-k szükségesek. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-kat letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

Bezár