CÉLOK

Ebben az évben azok a diákok, akik nem tettek előrehozott érettségit, heti 4 órában tanulják az angol nyelvet. Külön csoportba kerülnek azok, akik középszintre készülnek és azok, akik emeltre. Mindegyik csoport munkájában központi szerepet kap a vizsgafelkészítés. A hagyományos nyelvtani és szókincsbeli ismeretek megszilárdítása és bővítése mellett a négy nyelvi készség (hallott és olvasott szövegértés, beszéd- és íráskészség) fejlesztése a cél, tipikus vizsgafeladatok gyakorlása mellett. A 11. és 12. évfolyamon a korábban anyanyelvi tanár által tartott órákat is az alaptanár veszi át.

TÉMAKÖRÖK

A témakörök megfelelnek az érettségi témaköreinek, amelyeket az alábbi lista tartalmaz:

I. Személyes vonatkozások, család
II. Ember és társadalom
III. Környezetünk
IV. Az iskola
V. A munka világa
VI. Életmód
VII. Szabadidő, művelődés, szórakozás
VIII. Utazás, turizmus
IX. Tudomány és technika
X. Gazdaság


A részletes lista alpontokkal, a középszint és emelt szint témaköreit felsorolva az Oktatási Hivatal honlapján  található a 8. oldalon „B) Témakörök” cím alatt.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

  • egyéni- és csoportmunka, pármunka
  • kiselőadások
  • szóbeli feleletek
  • egyéni és csoportos projektmunka
  • kutatómunka
  • érettségi/nyelvvizsga típusú feladatlapok
  • dolgozat (témazáró dolgozat, röpdolgozat)

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés a házi feladatok, a felszerelés, az órai mérések, teljesítmények (nagydolgozatok / szóbeli feleletek / kiselőadások /otthoni fogalmazások és hetente-kéthetente egy röpdolgozat), és az órai munka alapján történik. A kötelező értékelési alkalmakon túl a kiemelkedő órai vagy otthoni teljesítményt (kötelező házi feladatok, szorgalmik) pluszokkal vagy akár osztályzattal is értékeljük. 

Az írásbeli dolgozatok eredményét a következő módon váltjuk át érdemjegyre:

89 – 100 % – (5) jeles

76 –   88 % – (4) jó

63 –   75 % – (3) közepes

50 –   62 % – (2) elégséges

  0 –   49 % – (1) elégtelen

A negyedév során írt összefoglaló dolgozatok (nagydolgozatok) közül egynek az eredményét a javítási időszakban egy 45 perces írásbeli dolgozattal lehet javítani.

Bizonyos esetekben a tanár pedagógiai szempontokat figyelembe véve mérlegelhet.

A továbbhaladás feltétele, hogy a három fő részterület (órai munka, otthoni munka, számonkérések) mindegyikében el kell érni az elégséges szintet (50 %-ot).