CÉLOK

8. évfolyamon az angol nyelv tanításának, tanulásának célja a 7. osztályban megszerzett ismeretek bővítése, elmélyítése. Nagy hangsúlyt kap a magabiztos szóbeli és írásbeli kommunikáció, a valós élethelyzetekben történő nyelvhasználat tanítása, gyakorlása is. 

Ennek az évfolyamnak a céljai közé tartozik még a nyelvi év szintfelmérőjére való felkészítés, felkészülés.

 

TÉMAKÖRÖK

Az English Plus tankönyvcsaládot használjuk. Követelmény a csoportban használt tankönyv tartalmi elemeinek ismerete, kiegészítve a tanár által kiadott feladatlapokkal, projektekkel, kutatómunkával, digitális anyagokkal.

English Plus 2 A2- – A2+

English Plus 3 A2+ – B1+

English Plus 4 B1+ – B2-

A csoportra vonatkozó, a fentieket kiegészítő konkrét követelményeket (értékelés módja, tankönyv, nyelvtani anyag, füzet-és szótárhasználat, munkaformák az órán, az egyes témák sorrendje stb.) a tanév elején a szaktanár ismerteti.

 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A munkaszervezés, és az órai munka alapvető felülete a Microsoft Teams, illetve a hozzá kapcsolódó Microsoft 365 alkalmazások. Az órai felszerelés része a diák laptopja, melynek munkára alkalmas állapotban kell lennie.


ÉRTÉKELÉS

Az értékelés röpdolgozatok, illetve félévenként általában három összefoglaló írásbeli dolgozat (témazáró) formájában történik. A témazárók időpontjáról egy héttel a dolgozatírás előtt értesülnek a tanulók. Házi feladatot, egyéb otthoni munkát, fogalmazást, fordítást, plakátkészítést jeggyel, vagy plusz/mínusszal  is értékelünk (ezt a szaktanár jelzi). Kiemelkedő órai/otthoni munkára pluszt vagy osztályzatot is kaphat a tanuló.

Az értékelés történhet pontrendszer segítségével is (erről a szaktanár dönt), ahol a tanulók pontokat szerezhetnek a munkájukkal, és ezeket a pontokat váltja át a szaktanár érdemjegyre (havonta vagy kéthavonta). Ilyenkor a ponttáblázat egy mindenki számára elérhető helyen van (például a Microsoft Office 365 belépővel látható OneNote jegyzetfüzetben), és a számonkérésekre, feladatokra kapható pontokról a szaktanár még a beszámoló előtt tájékoztatást ad. A pontrendszerrel dolgozó csoportokban kiemelt cél, hogy kevesebb stressz forrása legyen az értékelés.

Az angol írásbeli dolgozatok százalékos eredményeinek táblázata:

89 – 100 % – (5) jeles

76 –   88 % – (4) jó

63 –   75 % – (3) közepes

50 –   62 % – (2) elégséges

0 –   49 % – (1) elégtelen

Félévi és tanév végi osztályzatok összetevői:

  • dolgozatok
  • szóbeli felelet(ek)
  • röpdolgozatok
  • szódolgozatok
  • szorgalmi feladatok
  • órai munka értékelése
  • projektmunka
  • házifeladatok, beadandók          
  • házi feladat és felszerelés hiány

Megjegyzés: a  végleges jegyképzést árnyalhatják szakmai és pedagógiai szempontok. A továbbhaladás feltétele: az összefoglaló dolgozatok átlaga minimum 2,0.