CÉLOK

A digitális kultúra tantárgy célja továbbra is az, hogy megismerd a számítástechnika és a számítógép alkalmazását a mindennapi életben, hatékonyan tudd azt használni munkád során. A szükséges gyakorlat megszerzése a többi szaktárgy szempontjából is igen fontos, hiszen a kötelező vagy önkéntesen vállalható feladatok egy részét a számítógép segítségével kell majd megoldanod.

A digitális kultúra órákon folytatjuk a tavaly megkezdett munkát, elmélyítve és kiegészítve az előző évben megszerzett tudásodat.

TÉMAKÖRÖK

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata (25 óra)

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges módjának megismerése. Szekvencia, elágazások és ciklusok.  Változók, értékadás. Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás. Eljárások, függvények alkalmazása. A program megtervezése, kódolása, tesztelése, valamint az objektumorientált szemlélet megalapozása.

Mobiltechnológiai ismeretek  (10 óra)

A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete, kezelése, oktató programok használata. Az applikációkat önállóan telepíti, céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit, valamint az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során együttműködik társaival. 

Szövegszerkesztés (25 óra)

Tipográfiai ismeretek. Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése. Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából, és körlevél készítése. Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, tartalomjegyzék létrehozása.

Számítógépes grafika (14 óra)

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése. Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás. Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés.

Multimédiás dokumentumok készítése (14 óra)

Alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok készítéséhez, és gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök használatában. 

Publikálás a világhálón (14 óra)

A HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeinek ismerete, és érti a CSS használatának alapelveit, valamint több lapból álló webhelyet készít. 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Egyéni – önálló munkák

Pármunkák

Kooperatív csoportmunkák

ÉRTÉKELÉS

Digitális kulktúrából, a tanultakat, a tanév során egész órás nagydolgozatokban, illetve rövidebb kisdolgozatokban kérjük számon. A nagydolgozatokra kapott jegy súlya kétszeres, a röpdolgozatokra kapott jegy pedig egyszeres súlyú. Ezen felül lesznek beadandó munkák és kiselőadások, valamint projektmunkák is. Az ezekre kapott jegyek mennyiségét és súlyát a munka kiadásakor adjuk meg.

A dolgozatokra kapott osztályzatok képzésének minden esetben az alábbi százalékos táblázat az alapja: 

90,1 %  –  100 %    jeles

78,1 %  –    90 %    jó

65,1 %  –    78 %    közepes

50,1 %  –    65 %    elégséges

     0 %  –    50 %    elégtelen