Az értékelés alapelvei

személyesség, folyamatosság, kiszámíthatóság

A tanulók munkáját fejlesztő és szummatív módon is értékeljük. A hagyományos szummatív értékelésben a tanulók félévkor és év végén osztályzatot kapnak, amely egy öt fokozatú skálán fejezi ki a tanuló teljesítményét az egyes tantárgyakból. Az ellenőrzésnél törekszünk a változatos feladatadásra, változatos teljesítmény értékelésre, így a félévi és év végi osztályzat kialakításkor figyelembe vesszük a különféle kisebb és nagyobb lélegzetű írásbeli dolgozatok, valamint a prezentációk, órai munkák, házi dolgozatok, projektfeladatok, csoportmunkában elért egyéni eredmények értékelése során kialakult osztályzatokat.

Az ellenőrzés formái között kiemelt szerepe van a dolgozatnak. Egy és u.a. tanítási napon csak két ún. „nagydolgozatot” (egész órás dolgozatot, témazárót) lehet íratni. A röpdolgozat nem tarthat 20 percnél tovább, de itt nincs napi limit. A nagydolgozatot egy héttel korábban, a röpdolgozatot egy nappal korábban kell a tanárnak bejelentenie. A nagydolgozat időpontját nyilvánosságra is kell hozni, hogy a napi limit ténylegesen is betartható legyen.

Az értékelésben az osztályzatok mellett törekszünk a változatos értékelési eljárások alkalmazására, fejlesztő értékelésre.
Ezek lehetnek: személyes szóbeli értékelése vagy személyes írásbeli értékelése egy adott dolgozatnak, feladatnak,
előre ismerhető szempontok szerinti ön-és társértékelés kérése,
interaktív digitális alkalmazások használata.
Az értékelés árnyalt formája a rubric, ahol az értékelés szempontjait és a teljesítmény szintjeit részletesen leíró analitikus skálák alapján értékel a tanár.
Értékelésünk alapelvei: személyre szabottság, kiszámíthatóság, részletesség.
Az értékelés szempontjai között kiemelt szerepet kap:
a felelősségvállalás és –viselés
a kreativitás
az együttműködési képesség
a tudatos eszközhasználati jártasság értékelése.
Ugyancsak kiemelt értékelési szempont a NAT, a helyi tanterv, továbbá a kétszintű érettségi vizsga előírásainak való megfelelés. A törvényes formák tiszteletben tartása, a központi előírások figyelembevétele alapkövetelmény az értékelés során. Évente legalább egyszer minden diákunk minden tantárgyból részletes, személyre szóló szöveges értékelést kap.
A testkultúra és a vizuális kultúra az alkotás tantárgyakból évente kétszer van szöveges értékelés.
Osztályfőnöki szöveges értékelést szintén évente kétszer kapnak diákjaink. A szöveges értékelések szempontjai részben tantárgy-ill. munkacsoport-specifikusak, részben pedagógiai jellegű szempontok, az értékelés célja pedig egy hosszabb időszak áttekintése.

A dolgozatokat maximum két hét (tíz munkanap) alatt kell kijavítani és kiosztani. Amennyiben a tanár a határidőt túllépi, a diákoknak nem kötelező elfogadni az aktuális érdemjegyet.
Amennyiben órai vagy otthoni projekt, csoportos feladat, egyéni munka az értékelés alapja, akkor a tanár előre ismerteti a feltételeket, követelményeket, határidőket, az értékelés szempontjait.

Egyes tárgyakból – évente legalább egy alkalommal és előre rögzített módon – szóbeli beszámolóra is sor kerül. Ennek idejét és a lebonyolítás módját a munkacsoportok szabályozzák. Az előzetesen egyeztetett, de délutánra ütemezett szóbeli beszámolón kötelező a részvétel. A szóbeli feleletre adott jegy az összefoglaló dolgozatokra szerzett jeggyel egyenértékű nagy jegynek minősül.

A félévi értékelés két részből áll: egy állapotjelző osztályzatból, és alapos, szempontok szerinti szöveges értékelésből.

Az év végi érdemjegyet a tíz hónap összeredménye határozza meg. Az év végi értékelés is osztályzatból és szöveges értékelésből áll.

A nyilvánosság

Szülők és diákok tájékoztatása a követelményekről, az órákon folyó munkáról és a tanulók előrehaladásáról

A szülő, gondozó a diák előrehaladásáról értesül az értékelőből, valamint a bizonyítványból. A szülőknek és a diákoknak lehetőségük van arra, hogy az iskola elektronikus naplójában napról napra is kövessék az előrehaladást. Az elektronikus naplóhoz minden diák és minden szülő egyéni jelszóval védett hozzáférési jogot kap, és kizárólag csak a saját (ill. gyermeke) eredményeit láthatja.
Félévente az egyik tanítási napon 16:30-19:00 óra között általános fogadónapot tartunk, ahol valamennyi szaktanárral lehetőség nyílik a személyes konzultációra.

Az iskolai továbbhaladás feltételei

A tanév teljesítése, belső mérési pontok, a tanulmányok zárása

A diák a következő évfolyamba léphet, ha az év végi tantárgyi érdemjegyek egyike sem elégtelen.
Ha a diáknak a tanév végén egy, kettő vagy három tantárgyból elégtelen érdemjegye van, akkor az augusztusi vizsgaidőszakban javító vizsgát tehet. Sikertelen javító vizsga esetén a tanévet meg kell ismételni. Ha a tanév végén diáknak háromnál több tantárgyból elégtelen osztályzata van, akkor a tanévet meg kell ismételnie.
Az évi 250 órát meghaladó hiányzás, ill. egy tantárgyból az éves óraszám 30 százalékát meghaladó hiányzás esetén a továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló osztályozható legyen. Ilyenkor az érintett tanuló ügyét konferencia tárgyalja.