CÉLOK

A Politechnikumban a földrajztanítás célja, hogy a tanulókat megismertessük a szűkebb és a tágabb környezetünk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, segítve ezzel a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódásukat. Az  órákon igyekszünk fejleszteni a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodását. Ennek érdekében a jelenségeket és folyamatokat változásaikban, kölcsönhatásaikban mutatjuk be, megláttatva azok lehetséges következményeit is.

A tantárgy keretében igyekszünk fejleszteni a mindennapi életben szükséges térbeli és időbeli tájékozódási képességeket. Ezért a tanítás során az ismeretnyújtó módszerek mellett az ismeretszerző módszereknek az elsajátítását is fontosnak tartjuk.

Törekszünk arra, hogy a történelem és a természettudomány tantárgy földrajzhoz kapcsolódó igényeit is kielégítsük. 

Szeretnénk ráébreszteni a tanulókat arra is, hogy a lokális és globális földrajzi folyamatok és problémák összefüggnek és egymást alakítják.

TÉMAKÖRÖK

Tájékozódás a földrajzi térben és időben

Méretek és dimenziók földrajzi vonatkozásai (távolságok, mélységek és magasságok).

Hagyományos és digitális térképek megismerése, gyakorlati alkalmazása.

Az Európán kívüli kontinensek általános földrajzi bemutatása

Afrika, Ausztrália és Óceánia tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza.

Európa természet- és társadalomföldrajza

Észak-, Nyugat-, Dél- és Kelet-Európa országainak közös és egyedi földrajzi vonásai, kapcsolatuk a természeti környezettel.

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajza

A Kárpát-medence földrajza.

Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország tájain.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanév során a diákok egyénileg és csoportmunkában dolgoznak, tanórai és otthoni feladatokat oldanak meg, projektmunkát, kiselőadást, házi dolgozatot készítenek. A tanulás során a szaktanár döntése alapján digitális eszközöket használhatnak, virtuális osztályteremben is dolgozhatnak.

Ebben a tanévben a csoportmunkák mellett két projektorientált tevékenységben (Afrika, Dél-Európa)  vesznek részt a diákok. A tanórai munka mellett elengedhetetlen az otthoni felkészülés is. A kommunikáció, illetve a közös munka online felületen történik. 

ÉRTÉKELÉS

Célunk, hogy minden tanuló aktívan vegyen részt a tanórákon. A munkacsoport értékelési rendszere a folyamatos munkára illetve a szaktárgyi tudásra épít, de emellett értékeli az otthoni teljesítményt is.

Az értékelésben az alábbi részterületek jelennek meg:

 • Ismeretek: alaptények, fogalmak
  • Megértés: a fontosabb elméletek, gondolatok
  • Alkalmazás: az új és a hétköznapi jelenségek magyarázata, problémák megoldása
  • Gyakorlati kivitelezés
 • Megfigyelés
 • Kommunikáció: szóban, rajzban és írásban
 • Kutatás és felfedezés: gyakorlatban és adatokból, önálló tervezés
 • Hatékony együttműködés
 • A tudományos ismeretek közösségi alkalmazásának készsége

Egy félév során három szempont szerint értékelünk:

 • Dolgozat (témazáró dolgozat és/vagy röpdolgozat, projektmunkák beszámolói)
 • Tanórai tevékenységek (egyéni- és csoportmunka, kiselőadás, feladatlap, jegyzet, projektorientált tevékenység stb.)
 • Tanórán kívüli tevékenységek (házi dolgozat, projektorientált tevékenység, kutatómunka, házi feladat stb.)

A félévi és az év végi eredményt a dolgozatokra szerzett érdemjegyek, valamint a sokféle egyéb tevékenység értékeléséből képzett jegy átlagából határozzuk meg. A szaktanárok a feladatok fontossága, súlya alapján előre tisztázzák azok értékelési módját, de az egyes témaköröket lezáró beszámolók jegyei kétszeres értékkel számítanak.

A tanév követelményeinek teljesítéséhez szükséges, de nem elégséges feltétel az, hogy a témaköröket lezáró beszámolók (témazárók és/vagy projektmunkák és/vagy dolgozatok) jegyeinek átlaga 1,5 felett legyen.

Ha valaki a témakört lezáró beszámoló, nagydolgozat és/vagy röpdolgozat írásakor igazoltan hiányzik, a szaktanárával egyeztetett tanórán kívüli időpontban pótolhatja.