CÉLOK

9. évfolyamon a második félévben, a diákvállalkozással párhuzamosan elkezdjük a gazdasági ismeretek tantárgy tanítását is. Célunk minél korábban elkezdeni a  pénzügyi tudatosság fejlesztését.

TÉMAKÖRÖK

Háztartások költségvetése
Korszerű pénzkezelési technikák
Hitelfelvétel

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Sok életszerű, gyakorlati feladatot, szituációs játékot tudunk a tananyagba beépíteni. A gazdasági ismeretek tananyag mellett, azokban az időszakokban, amikor feladat adódik, folytatjuk a diákvállalkozási programot is. Ez elsősorban az országos diákvállalkozási versenyre és a záró beszámolóra való felkészülés. Ennek keretében prezentációs, beszámoló készítési képességeket fejlesztünk. 

ÉRTÉKELÉS

Az egyes témakörök lezárásakor dolgozatokat iratunk, amelyeket az elért pontszám alapján jeggyel értékelünk. A dolgozat az adott témakörtől, az órán elhangzottaktól, a tananyag mélységétől, a tanulás folyamatosságának igényétől függően lehet témazáró- vagy röpdolgozat. 
A témazáró dolgozatok pótlására  előre kijelölt időben kerül sor. Amennyiben a pótlás nem történt meg, a pótlás megtörténtéig egyes jegyet írunk be a tanulónak. Amennyiben a dolgozatot megírta a diák, ez a jegy felülírásra kerül.
Az értékelés második területe: az órán teljesítendő feladatok, szóbeli feleletek, órai munka; az otthoni felkészülést igénylő tevékenységek: például a házi feladatok, kiselőadások, bónusz munkák… stb. Célunk, hogy minden tanuló minél több kiselőadást tartson, házi dolgozatot készítsen, aktívan vegyen részt a tanórákon.
A dolgozatok, órai munkák osztályzatát a százalékos teljesítmény alapján az alábbi táblázat szerint alakítjuk ki: 
86-100% = 5

71-85% = 4

56-70% = 3

41-55% = 2

0-40% = 1