CÉLOK

Az idei tanévben mindenkinek el kell készíteni egy dolgozatot a megadott vállalkozási ismeretek témakörök valamelyikéből. Célunk, hogy a diákok megismerjék, hogyan, milyen lépésekkel kell megírni egy nagyobb lélegzetű, önálló kutatást is tartalmazó projektmunkát. A gazdasági ismeretekből érettségizők számára ez lehet majd a nyerspéldánya a következő évi érettségi dolgozatnak.

TÉMAKÖRÖK

A választható témakörök megegyeznek az érettségi projektmunka témaköreivel.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

  • Témaválasztás
  • Forrásgyűjtés
  • Vázlatírás
  • Önálló kutatómunka
  • Nyerspéldány megírása

ÉRTÉKELÉS

A dolgozat alaki követelményei:

Minimum 7 gépelt oldal (1,5-s sortávolság, 12-es betűméret), olyan betűtípussal, ahol magyar ékezetek megjelennek, például H-Times New Roman. A 7 oldal mellékletek, ábrák nélkül értendő.

Tagolt íráskép.

Előlap, amely tartalmazza a dolgozat témáját, készítőjének nevét, az elkészítés időpontját és az iskola nevét.

Irodalomjegyzék (amely tartalmazza a forrásmunkákat, a hivatkozási számmal, a mű szerzőjének nevét, a forrásmű megjelenésének időpontját, a kiadót, azokat az oldalszámokat, amelyekből az idézet származik). Például: 3. Kónya Judit: Banküzemtani ismeretek KJK. 1994. 39-42 oldal. (Ahol a 3. A hivatkozási szám, amely arra szolgál, hogy ha a fent említett műből való az idézet, az idézet mellett nem kell mindig újra kiírni a szerző nevét stb., elég a 3-as számot szerepeltetni az idézet mellett.)

Ha a dolgozat formai szempontból nem felel meg, az pontlevonással jár.


A dolgozat tartalmi követelményei:

A dolgozat megírásánál mindenképpen fel kell használni: 

a témában a gazdasági ismeretek órákon tanultakat
a saját kutatásaid eredményét
a választott szakirodalmakat, amelyről forráslistát kérünk.
Törekedni kell a tömör, világos fogalmazásra, ügyelve a nyelvhelyességre!

A dolgozatban természetesen szerepelhetnek idézetek különböző szerzőktől, ezeket mint forrásmunkákat a fent jelzett módon jelölni kell.

Az a munka számít értékesebbnek, amely saját ötleteket, meglátásokat, fejtegetéseket is tartalmaz.

2024. február 18.

A dolgozat vázlatának leadása a felhasznált szakirodalom feltüntetésével. A leadott vázlatot ki kell egészíteni azoknak a kérdéseknek a listájával, amelyek megválaszolása szükséges a dolgozat megírásához. Ezt egy jegyet érő érdemjeggyel értékeljük.

2024. május 20.

A végleges dolgozat leadása, amely legalább 7 oldal terjedelmű legyen. A minimum 7 gépelt oldal mellett, a munka tartalmazza az esetleges mellékleteket, ábrákat, grafikonokat is, valamint a forrásmunkák megjelölését. Ezt 3 jegyet érő érdemjeggyel értékeljük.