CÉLOK

A tagozat célja az emelt szintű érettségire való felkészítés. Emellett a gazdasági kérdések iránt mélyebben érdeklődő tanulók érdeklődésének kielégítése is célunk.

TÉMAKÖRÖK

  • Alapfogalmak
  • Piaci mechanizmus
  • Fogyasztói magatartás és kereslet
  • Keresletrugalmasság
  • Vállalkozási alapismeretek
  • Marketing
  • Termelés összefüggései és a költségek
  • Vállalat kínálata és a piac jellege
  • Termelési tényezők piaca

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Az emelt szintű érettségire készülés elmélyült munkát kíván, sok számítási (és geometriai) feladatot oldunk meg, nagy jelentősége lesz a definíciók és összefüggések alapos elsajátításának. A mikroökonómia viszonylag zárt rendszer, sok feltételezéssel és rögzített törvényszerűségekkel, ez azonban nem zárja ki az önálló gondolkodás, problémafelvetés igényét, a napi gazdasági események, jelenségek nyomon követését, értékelését, vagy egy-egy anyagrész kapcsán a gazdaságtörténeti vonatkozások vizsgálatát.

ÉRTÉKELÉS

Az egyes témakörök lezárásakor dolgozatokat íratunk, amelyeket az elért pontszám alapján jeggyel értékelünk. A dolgozat az adott témakörtől, az órán elhangzottaktól, a tananyag mélységétől, a tanulás folyamatosságának igényétől függően lehet nagy- vagy röpdolgozat. A témazáró dolgozatok jegyei kétszeres értékkel számítanak.
A témazáró dolgozatok pótlására  előre kijelölt időben kerül sor. Amennyiben a pótlás nem történt meg, a pótlás megtörténtéig egyes jegyet írunk be a tanulónak. Amennyiben a dolgozatot megírta a diák, ez a jegy felülírásra kerül.
Egy témazáró dolgozatot (maximum 2 tárgyból) lehet javítani a javításra kijelölt napokon.
Az értékelés másik fontos területe a projektmunka, amelyet a különböző, előre rögzített fázisokban (vázlat, nyersváltozat) jegyekkel értékelünk. (A projektmunka részletes leírását lásd Gazdasági ismeretek tagozat (emelt színt) leírása után.)
Az értékelés harmadik területe: az órán teljesítendő feladatok, szóbeli feleletek, órai munka, az otthoni felkészülést igénylő tevékenységek: például a házi feladatok, kiselőadások… stb. 
A dolgozatok, órai munkák osztályzatát a százalékos teljesítmény alapján az alábbi táblázat szerint alakítjuk ki: 
86-100% = 5

71-85% = 4

56-70% = 3

41-55% = 2

0-40% = 1