Francia nyelv

CÉLOK

Általános célok 9ny-12. évf.:

A diákok a gimnáziumi tanulmányok végére rendelkezzenek hatékony kommunikációképességgel, nyelvtudással a 2. idegen nyelven is.

Mindenki, aki érettségit szeretne tenni 2. idegen nyelvből, érje el a 12. évfolyam végére a biztonságos B1-es szintű nyelvtudást.

A nyelvtudás önálló fejlesztésére is alkalmas tanulási stratégiák elsajátítása és a tanult nyelvhez tartozó kultúra ismerete is céljaink közé tartozik..

Az általános tantervi céljaink szerint a szintek szerinti haladás az egyes évfolyamokon a tanév végére:

9ny évf.               A1

9. évf.                  A1 – A2

10. évf.                A2

11. évf.                A2 – B1

12. évf.                B1

A csoportok haladási üteme, motivációja kis mértékben különbözhet.

Tankönyv: Allons-y plus 2. Cél a tanév végére erős A2 szint elérése és a kommunikatív kompetencia kiemelt fejlesztése.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

A tanév végén a tanulók ezt fogják tudni (kompetenciák A2):

Mindennapi társalgások és eszmecserék követése, megértése autentikus hanganyagban és élő beszédben.

Rövid, autentikus információs szövegek (pl. étlapok, prospektusok, menetrendek) megértése.

A kommunikatív szándékok viszonylag széles körének adekvát kifejezése hétköznapi témakörökben.

Gondolat- és információcsere, véleménynyilvánítás, érvelés és érzelemkifejezés képessége általános témákban.

Mindennapi témák rövid, összefüggő bemutatása. Történetmesélés. Szövegkohéziós elemek alkalmazása.

Érthető folyamatos beszéd.

Törekvés célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra.

Ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok kifejezése írásban egyszerű mondatszerkezetek, néhány szavas kifejezések és formulák segítségével, gyakori kötőszavak használatával.

Egyszerű szerkezetek helyes használata. Helyesírás.

IKT-eszközök használata egyéni és csoportos prezentációhoz.

Nyelvtanulási (a hallott, olvasott szövegértést támogató) stratégiák ismerete, egyre tudatosabb alkalmazása.

 

Témakörök:

napok, hónapok, évszakok, óra

napi rutin

háztartási munka

iskola

sport

nyaralás, utazás

ünnepek

ételek, gasztronómia, étterem

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A nyelvórákon az aktív részvétel kommunikációt, sokszor mozgással egybekötött interakciókat jelent. Jellegzetes nyelvórai tevékenységek:

–          pármunka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, dialógus alkotás és eljátszás)

–          csoportmunka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés digitális felületen), kooperatív módszerek

–          hallásértés tréning

–          önálló fogalmazás írása egyénileg vagy párban

–          órai feladatmegoldás

–          párbeszédek felolvasása, kiejtés gyakorlása

–          információkeresés interneten

–          játékos feladatok (activity, társasjáték)

–          online játék, gyakorlás (quizlet, kahoot, quizziz), digitális alkalmazások és tananyagok használata

ÉRTÉKELÉS

A tanévek végén (ill. ha egy csoport korábban ér el egy adott szinthatárt, akkor korábban) szintfelmérőt írunk. A szint teljesítéséhez általában legalább 60 %-os eredmény szükséges (az ettől eltérő követelményt a nyelvtanár ismerteti a csoporttal).

A szintfelmérő a tanár döntése szerint számít be az év végi osztályzatba, ezt a tanév elején közzéteszi.

Hetente/kéthetente röpdolgozat, félévente általában két nagydolgozat várható.

Évente egy vagy két egyéni (vagy páros vagy csoportos) projektet/prezentációt kell készíteni, ezeket előre ismert szempontok szerint értékeljük.

Az írásbeli munkák értékelése:

elégtelen (1)                        0-40 %

elégséges (2)                      41-55 %

közepes (3)                        56-60 %

jó (4)                                   71-85 %

jeles (5)                              86-100 %

Az értékelés további tudnivalóiról a tanár tájékoztatja a csoportot


Német nyelv

CÉLOK

Általános céljaink a 9ny-12. évfolyamon.: 

 • A diákok a gimnáziumi tanulmányok végére rendelkezzenek hatékony kommunikációképességgel, biztonságos középszintű nyelvtudással a 2. idegen nyelven 
 • Az érettségizni vágyók pedig érjék el a B1/B2-es szintet. 
 • A diákok a nyelvtudás önálló fejlesztésére is alkalmas tanulási stratégiákat sajátítsanak el és a tanult nyelvhez tartozó kultúrát és civilizációt is megismerjék 

Tantervi céljaink: 

9ny évf.               A1- 

9. évf.                  A1 / A1+   

10. évf.                A1+ / A2 

11. évf.                A2+ / B1-  

12. évf.                B1/ B1+  

A csoportok haladási üteme, motivációja kis mértékben különbözhet, illetve több párhuzamos csoport esetén a szaktanárok véleménye és a csoportok belső haladási eltérései alapján elképzelhető a csoportok szintek szerinti újraosztása (alapcsoport/haladó csoport).   

Az németcsoportok a Netzwerk neu A.2.1 (haladó1 csoport) ill. a Netzwerk neu A2.1 és B1.1 (haladó2 csoport) c. nyelvkönyvekből tanulnak sokféle kiegészítő anyaggal. A tanév végére az a célunk, hogy a diákok elérjék az erős A2 (haladó1 csoport), gyenge B1 (haladó2 csoport) szókincsben, nyelvtanban, civilizációs ismeretekben. 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG 

A nyelvórákon a diákoktól aktív részvételt, interakciókat várunk az alábbi munkaformákban: 

 • páros munka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, párbeszédalkotás és -bemutatás)  
 • kiscsoportos munka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés akár digitális felületen)  
 • hallásértés  
 • szövegértés, értelmezés, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása  
 • videó készítése  
 • nyelvtani struktúrák megértése és alkalmazása  
 • információkeresés interneten  
 • online gyakorlás (quizlet, kahoot,….) csoportban, digitális alkalmazások és tananyagok használata 

A tananyag a tankönyvben, munkafüzetben, a Teams és a One Note felületeken, az office365 egyéb applikációin, illetve a kiegészítő anyagokban (Quizlet, Kahoot, játékos feladatok, jstb) található.  

Az órákon elkerülhetetlen, hogy a diákok saját jegyzeteket is készítsenek (szavak, nyelvtani struktúrák, mondatalkotás, stb).  

Hasonlóképpen követelmény az otthoni készülés, a leckék, beadandó feladatok, fogalmazások, projektmunkák rendszeres elkészítése a megadott határidőre. 

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Céljaink a tanév végére (A2+/B1- kompetenciák): 

Mindennapi társalgások és eszmecserék követése, megértése autentikus hangzóanyagban és élő beszédben. 

Autentikus információs szövegek (pl. étlapok, prospektusok, menetrendek) megértése. 

A kommunikatív szándékok viszonylag széles körének adekvát kifejezése hétköznapi témakörökben. 

Gondolat- és információcsere, véleménynyilvánítás, érvelés és érzelemkifejezés képessége általános témákban. 

Mindennapi témák összefüggő bemutatása. Történetmesélés. Szövegkohéziós elemek alkalmazása. 

Érthető folyamatos beszéd, törekvés célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra. 

Ismert témákhoz kapcsolódó gondolatok választékos kifejezése írásban szövegkohéziós elemek használatával. 

A tanult nyelvtani szerkezetek helyes használata írásban és szóban. 

Prezentáció előadása ismert témában. 

Nyelvtanulási (a hallott, olvasott szövegértést támogató) stratégiák ismerete, tudatos alkalmazása. 

 
Témakörök: 

Haladó1 csoport 

Média, film, aktivitás a digitális térben 

Érzések, ünnepek, események 

Város és falu 

Munka, foglalkozások 

Haladó2 csoport 

Város és falu 

Munka, foglalkozások 

Utazás 

Vásárlás, szolgáltatások 

Életesemények, változások 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A nyelvórákon a diákoktól aktív részvételt, interakciókat várunk az alábbi munkaformákban: 

 • páros munka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, párbeszédalkotás és -bemutatás)  
 • kiscsoportos munka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés akár digitális felületen)  
 • hallásértés  
 • szövegértés, értelmezés, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása  
 • videó készítése  
 • nyelvtani struktúrák megértése és alkalmazása  
 • információkeresés interneten  
 • online gyakorlás (quizlet, kahoot,….) csoportban, digitális alkalmazások és tananyagok használata 

A tananyag a tankönyvben, munkafüzetben, a Teams és a One Note felületeken, az office365 egyéb applikációin, illetve a kiegészítő anyagokban (Quizlet, Kahoot, játékos feladatok, jstb) található.  

Az órákon elkerülhetetlen, hogy a diákok saját jegyzeteket is készítsenek (szavak, nyelvtani struktúrák, mondatalkotás, stb).  

Hasonlóképpen követelmény az otthoni készülés, a leckék, beadandó feladatok, fogalmazások, projektmunkák rendszeres elkészítése a megadott határidőre. 

ÉRTÉKELÉS

Hetente/kéthetente röpdolgozat íratható, félévente általában három nagydolgozat várható, amely két jegyet ír, és megírása kötelező. Félévkor és év végén dolgozat várható az addig tanult szókincsből, év végén a diákok szintvizsgát tesznek. 

Évente egy vagy két egyéni (vagy páros vagy csoportos) projektet/prezentációt lehet készíteni, ezeket előre ismert szempontok szerint értékeljük. 

Az írásbeli munkák értékelése: 

elégtelen (1)                         0-40 % 

elégséges (2)                      41-55 % 

közepes (3)                        56-70 % 

jó (4)                                   71-85 % 

jeles (5)                              86-100 % 

Az értékelés további tudnivalóiról a tanár tájékoztatja a csoportot. 


Olasz nyelv

CÉLOK

Általános céljaink a 9ny-12. évfolyamon.: 

 • A diákok a gimnáziumi tanulmányok végére rendelkezzenek hatékony kommunikációképességgel, biztonságos középszintű nyelvtudással a 2. idegen nyelven 
 • Az érettségizni vágyók pedig érjék el a B1/B2-es szintet. 
 • A diákok a nyelvtudás önálló fejlesztésére is alkalmas tanulási stratégiákat sajátítsanak el és a tanult nyelvhez tartozó kultúrát és civilizációt is megismerjék 

Tantervi céljaink: 

9ny évf.               A1- 

9. évf.                  A1 / A1+   

10. évf.                A1+ / A2 

11. évf.                A2+ / B1-  

12. évf.                B1/ B1+  

A csoportok haladási üteme, motivációja kis mértékben különbözhet, illetve több párhuzamos csoport esetén a szaktanárok véleménye és a csoportok belső haladási eltérései alapján elképzelhető a csoportok szintek szerinti újraosztása (alapcsoport/haladó csoport).   

Az olaszcsoportok a Progetto Italiano c. nyelvkönyvből tanulnak sokféle kiegészítő anyaggal. A tanév végére az a célunk, hogy a diákok elérjék az erős A2, B1 szintet (szókincs, nyelvtan, civilizáció). 

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

A tanév végén a tanulók ezt fogják tudni (kompetenciák A2):

Mindennapi társalgások és eszmecserék követése, megértése autentikus hangzóanyagban és élő beszédben.

Rövid, autentikus információs szövegek (pl. étlapok, prospektusok, menetrendek) megértése.

A kommunikatív szándékok kifejezése hétköznapi témakörökben

Mindennapi témák rövid, összefüggő bemutatása. Történetmesélés.

Törekvés célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra.

Ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok kifejezése írásban egyszerű mondatszerkezetek, néhány szavas kifejezések és formulák segítségével, gyakori kötőszavak használatával.

Egyszerű szerkezetek helyes használata. Helyesírás.

IKT-eszközök használata egyéni és csoportos prezentációhoz.

Nyelvtanulási (a hallott, olvasott szövegértést támogató) stratégiák ismerete, egyre tudatosabb alkalmazása.

Az olaszórákon hangsúlyt helyezünk a kommunikációs készség és a szövegértés fejlesztésére, hogy diákjaink minél bátrabban és választékosabban tudják kifejezni magukat. Megértsenek hosszabb szövegeket, ezek lényegét el tudják mondani.

Nyelvtani témakörök: múlt- és jövő idő használata, az ezekhez tartozó határozószavak, a „ci” és „ne” használata, előidejűség kifejezése a jövőben, folyamatos múlt, előidejűség a múltban, mennyiségek, mutató névmások.

 

Témakörök:

Ünnepek

időjárás

jövőbeli tervek

jegyvásárlás, utazás

ételek és étterem

család

olasz filmek

bevásárlás

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A nyelvórákon a diákoktól aktív részvételt, interakciókat várunk az alábbi munkaformákban: 

 • páros munka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, párbeszédalkotás és -bemutatás)  
 • kiscsoportos munka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés akár digitális felületen)  
 • hallásértés  
 • szövegértés, értelmezés, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása  
 • videó készítése  
 • nyelvtani struktúrák megértése és alkalmazása  
 • információkeresés interneten  
 • online gyakorlás (quizlet, kahoot,….) csoportban, digitális alkalmazások és tananyagok használata 

A tananyag a tankönyvben, munkafüzetben, a Teams és a One Note, az office365 egyéb applikációin, illetve a kiegészítő anyagokban (Quizlet, Kahoot, játékos feladatok, jstb) található. Az órákon elkerülhetetlen, hogy a diákok saját jegyzeteket is készítsenek (szavak, nyelvtani struktúrák, mondatalkotás, stb). Hasonlóképpen követelmény az otthoni készülés, a leckék, beadandó feladatok, fogalmazások, projektmunkák rendszeres elkészítése a megadott határidőre. 

ÉRTÉKELÉS

A tanévek végén (ill. ha egy csoport korábban ér el egy adott szinthatárt, akkor korábban) szintfelmérőt írunk. A szint teljesítéséhez általában legalább 60 %-os eredmény szükséges (az ettől eltérő követelményt a nyelvtanár ismerteti a csoporttal).

A szintfelmérő a tanár döntése szerint számít be az év végi osztályzatba, ezt a tanév elején közzéteszi.

Hetente/kéthetente röpdolgozat, félévente általában két nagydolgozat várható.

Évente egy vagy két egyéni (vagy páros vagy csoportos) projektet/prezentációt kell készíteni, ezeket előre ismert szempontok szerint értékeljük.

Az írásbeli munkák értékelése:

elégtelen (1)                        0-40 %

elégséges (2)                      41-55 %

közepes (3)                        56-60 %

jó (4)                                   71-85 %

jeles (5)                              86-100 %

Az értékelés további tudnivalóiról a tanár tájékoztatja a csoportot


Spanyol nyelv

CÉLOK

Általános céljaink a 9ny-12. évfolyamon.: 

 • A diákok a gimnáziumi tanulmányok végére rendelkezzenek hatékony kommunikációképességgel, biztonságos középszintű nyelvtudással a 2. idegen nyelven 
 • Az érettségizni vágyók érjék el a B1/B2-es szintet. 
 • A diákok a nyelvtudás önálló fejlesztésére is alkalmas tanulási stratégiákat sajátítsanak el és a kultúrát, civilizációt is megismerjék 

Tantervi céljaink: 

9ny évf.               A1- 

9. évf.                  A1 / A1+   

10. évf.                A1+ / A2 

11. évf.                A2+ / B1-  

12. évf.                B1/ B1+  

A csoportok haladási üteme, motivációja kis mértékben különbözhet, illetve több párhuzamos csoport esetén a szaktanárok véleménye és a csoportok belső haladási eltérései alapján elképzelhető a csoportok szintek szerinti újraosztása (alapcsoport/haladó csoport).   

A spanyolcsoportok az Aula Internacional 2. c. nyelvkönyvből tanulnak sokféle kiegészítő anyaggal. A tanév végére az a célunk, hogy a diákok elérjék az erős A2+, illetve akár B1 szintet (szókincs, nyelvtan, civilizáció). 

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Céljaink a tanév végére (A2+/B1 kompetenciák): 

Mindennapi társalgások és eszmecserék követése, megértése autentikus hangzóanyagban és élő beszédben. 

Autentikus információs szövegek (pl. étlapok, prospektusok, menetrendek) megértése. 

A kommunikatív szándékok viszonylag széles körének adekvát kifejezése hétköznapi témakörökben. 

Gondolat- és információcsere, véleménynyilvánítás, érvelés és érzelemkifejezés képessége általános témákban. 

Mindennapi témák összefüggő bemutatása. Történetmesélés. Szövegkohéziós elemek alkalmazása. 

Érthető folyamatos beszéd, törekvés célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra. 

Ismert témákhoz kapcsolódó gondolatok választékos kifejezése írásban szövegkohéziós elemek használatával. 

A tanult nyelvtani szerkezetek helyes használata írásban és szóban. 

Prezentáció előadása ismert témában. 

Nyelvtanulási (a hallott, olvasott szövegértést támogató) stratégiák ismerete, tudatos alkalmazása. 

 • Nyelvtani szerkezetek: létigék, névmások, jelen idejű szabályos igeragozás, visszaható igék, tőhangváltós igék, prepozíciók, idő- és helyhatározók, kérdőszavak, folyamatos jelen, közelmúlt, befejezett múlt, főnévi igeneves szerkezetek, hasonlító szerkezetek, általános alany, folyamatos múlt, feltételes mód, jövő idő, felszólító mód 

 
Témakörök

Az emberi test, betegségek 

Egészséges életmód 

Receptek elmagyarázása 

Utazás 

Múltbeli történések elmesélése 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A nyelvórákon a diákoktól aktív részvételt, interakciókat várunk az alábbi munkaformákban: 

 • páros munka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, párbeszédalkotás és -bemutatás)  
 • kiscsoportos munka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés akár digitális felületen)  
 • hallásértés  
 • szövegértés, értelmezés, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása  
 • videó készítése  
 • nyelvtani struktúrák megértése és alkalmazása  
 • információkeresés interneten  
 • online gyakorlás (quizlet, kahoot,….) csoportban, digitális alkalmazások és tananyagok használata 

A tananyag a tankönyvben, munkafüzetben, a Teams és a One Note, az office365 egyéb applikációin, illetve a kiegészítő anyagokban (Quizlet, Kahoot, játékos feladatok, jstb) található. Az órákon elkerülhetetlen, hogy a diákok saját jegyzeteket is készítsenek (szavak, nyelvtani struktúrák, mondatalkotás, stb). Hasonlóképpen követelmény az otthoni készülés, a leckék, beadandó feladatok, fogalmazások, projektmunkák rendszeres elkészítése a megadott határidőre. 

ÉRTÉKELÉS

Hetente/kéthetente röpdolgozat íratható, félévente általában három nagydolgozat várható, amely két jegyet ír, és megírása kötelező. 

Évente egy vagy két egyéni (vagy páros vagy csoportos) projektet/prezentációt lehet készíteni, ezeket előre ismert szempontok szerint értékeljük. 

Év végén szintfelmérő teszt íratható a előre ismertetett anyagból és értékeléssel.

Az írásbeli munkák értékelése: 

elégtelen (1)                         0-40 % 

elégséges (2)                      41-55 % 

közepes (3)                        56-70 % 

jó (4)                                   71-85 % 

jeles (5)                              86-100 % 

Az értékelés további tudnivalóiról a tanár tájékoztatja a csoportot.