CÉLOK

Szerintünk a matematika tanulásának az a célja, hogy megtanulj logikusan gondolkodni, hogy a különböző ismereteidet tudd önállóan alkalmazni, hogy kiigazodj az információ áradatban. Ezen célok eléréséhez a matematika csak eszköz.
A rendelkezésedre álló hétéves időszak első évében először az általános iskolában tanultakat ismételjük, pontosítjuk, rendszerezzük. Megpróbáljuk a kezdeti tudásbeli különbségeket kiegyenlíteni: felzárkóztatni azokat, akik kevesebbet tanultak eddig. Főleg az elemi algebrai és alapvető geometriai készségeidet fejlesztjük. A számokkal, illetve algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismereteidet, továbbá az alapvető szerkesztési eljárások ismeretét olyan szintre kell emelnünk, hogy ezeket eszközszerűen tudd alkalmazni. A szövegértésen alapuló feladatokat, problémamegoldásokat is gyakorolni fogod. 
Kívánjuk, hogy iskolánkban a matematikában is találd meg a gondolkodás, a munka, a tanulás örömét.

TÉMAKÖRÖK

SZÁMOK ÉS MŰVELETEK
Műveletek a racionális számok körében 
Hatványozás
A műveletek sorrendje 

BETŰS KIFEJEZÉSEK 
A műveletek kapcsolatai 
Betűs kifejezések  összevonása, helyettesítés
Egyenletek megoldása lebontogatással, mérlegelvvel 
Szöveges feladatok megoldása

GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK
A transzformációk tulajdonságai
A középpontos tükrözés és tulajdonságai
Párhuzamos szárú szögek
Középpontosan szimmetrikus és tengelyesen szimmetrikus négyszögek

ARÁNY, SZÁZALÉK
Az arány fogalma
Arányos osztás 
Százalékszámítás
Az arányosság és a százalékszámítás 

SOKSZÖGEK
Sokszögek csoportosítása, szabályos sokszögek
Négyszögek csoportosítása, trapézok
Háromszögek szerkesztése, nevezetes vonalai 
A négyszögek oldalai és szögei
Trapéz, paralelogramma, deltoid szerkesztése

SZÁMELMÉLET
Oszthatóság
Oszthatósági szabályok
Prímszámok (törzsszámok), összetett számok
A legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös 

A SOKSZÖGEK TERÜLETE
A deltoid, a paralelogramma, a trapéz területe
A háromszög területe

HOZZÁRENDELÉSEK, ÖSSZEFÜGGÉSEK
Hozzárendelések
Összefüggések a pontok koordinátái között 
Egyenes és fordított arányosság  

 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A továbblépéshez szükséges, hogy legyél tisztában a különböző alakban megadott racionális számokkal és a velük végzett műveleteket eszközszerűen tudd alkalmazni; birtokában legyél a mérlegelv és a százalékszámítás biztos és alkalmazásra képes ismeretének; képes legyél egyszerű oszthatósági feladatokat megoldani; definíciókat szabatosan meg tudj fogalmazni; legyél tisztában a mérés, mértékegységek fogalmával; egyszerű matematikai szövegeket tudj elemezni, lefordítani a matematika nyelvére;  ismerd az alapvető geometriai fogalmakat, tételeket (a sokszögekre vonatkozókat), és tudd őket alkalmazni; tisztában legyél az alapvető szerkesztési eljárásokkal, ismerd a középpontos tükrözés fogalmát és tulajdonságait; grafikonokat tudj olvasni és készíteni; legyél tisztában és tudd alkalmazni az alapvető halmazelméleti fogalmakat; ismerkedj meg a bizonyítás gondolatmenetével.
A csoport haladási tempójától függően a fenti témakörök bővülhetnek más anyagrészekkel a következő tanév anyagából.

ÉRTÉKELÉS

A tanév során a számonkérés többféle formában történik. Az előre bejelentett röpdolgozatok 10-25 perc terjedelműek lehetnek, míg a témazáró dolgozatok 45 percesek. Az írásbeli munkákon kívül az értékelés részét képezi az órai munka (csoportos és egyéni), az otthoni munka, a kötelezően kiadott vagy vállalt feladatok elvégzése (pl. kiselőadás megtartása), az órai munkához szükséges felszerelés megléte (füzet, könyv, számológép, egyéb eszközök).

Az értékelés súlyozott osztályzatokkal történik. A röpdolgozatok és az órai, otthoni, egyéb munkák súlya egy, a témazáró dolgozaté három. A röpdolgozatokkal, témazáró dolgozatokkal elért osztályzatok súlya az értékelésben legalább 50%, de legfeljebb 90%. Az év végi osztályzatot a tanév során elért osztályzatok súlyozott átlaga alapján állapítja meg a tanár. A kerekítés során „0,5-ig” lefelé kerekít, „0,5-0,7-ig” a tanár mérlegeli a felfelé vagy lefelé kerekítést, „0,7-től” felfelé kerekít.