CÉLOK

 • A konkrét példákban tapasztaltakat legyél képes általánosítani;
 • A megismert fogalmakat tudd definiálni;
 • Tudd az összefüggéseket tételként megfogalmazni, némelyeket bizonyítani;
 • Igényeld a bizonyítást;
 • Ismerd (meg) saját zsebszámológépedet, s tudd ésszerűen használni;
 • A tanult halmazalgebrai és logikai alapokat tudd eszközszerűen alkalmazni az ismeretek rendszerezésében, állítások igazságának eldöntésében;
 • Légy gyakorlott a valós számokkal végzett számítások megtervezésében, végrehajtásában;
 • Tudj egyenleteket megoldani;
 • Legyél képes az egyenlettel megoldható szöveges feladatokban lévő problémák feltárására, a szükséges adatok közötti összefüggések megállapítására, a keresett adatok meghatározására;
 • Tudj elemezni statisztikai kimutatásokat (táblázatok, grafikonok), ismerd a valószínűség fogalmát;
 • Ismerd a függvényhez kapcsolódó fogalmakat (értelmezési tartomány, helyettesítési érték, értékkészlet, grafikon, növekedés, fogyás, maximum, minimum);
 • Ismerd meg a háromszög legfontosabb tulajdonságait, nevezetes vonalait, pontjait;
 • Tudj testeket építeni a tanult síkidomok felhasználásával;
 • Ismerd a geometriai transzformációkat, képes legyél azok alkalmazására szerkesztési feladatokban.

TÉMAKÖRÖK

 • Algebrai kifejezések, egyenletek
 • Négyzetgyök, Pitagorasz tétel
 • Hozzárendelések, függvények
 • Térgeometria (felszín- és térfogatszámítás)
 • Statisztika, valószínűségszámítás

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Minden témakörben

 • A tanult fogalmak, tételek pontos ismerete
 • Önálló feladatmegoldás

ÉRTÉKELÉS

A tanév során a számonkérés többféle formában történik. Az előre bejelentett röpdolgozatok 10-25 perc terjedelműek lehetnek, míg a témazáró dolgozatok 45 percesek. Az írásbeli munkákon kívül az értékelés részét képezi az órai munka (csoportos és egyéni), az otthoni munka, a kötelezően kiadott vagy vállalt feladatok elvégzése (pl. kiselőadás megtartása), az órai munkához szükséges felszerelés megléte (füzet, könyv, számológép, egyéb eszközök).

Az értékelés súlyozott osztályzatokkal történik. A röpdolgozatok és az órai, otthoni, egyéb munkák súlya egy, a témazáró dolgozaté három. A röpdolgozatokkal, témazáró dolgozatokkal elért osztályzatok súlya az értékelésben legalább 50%, de legfeljebb 90%. Az év végi osztályzatot a tanév során elért osztályzatok súlyozott átlaga alapján állapítja meg a tanár. A kerekítés során „0,5-ig” lefelé kerekít, „0,5-0,7-ig” a tanár mérlegeli a felfelé vagy lefelé kerekítést, „0,7-től” felfelé kerekít.