CÉLOK

A tagozat „kötelező” tananyaga megegyezik a középszintű érettségire felkészítő évfolyamok tananyagával, de több gyakorlást, hosszabb megértési időt tesz lehetővé a magasabb óraszám (heti 3+2 óra). A csoport érdeklődésétől függően akár magasabb szinten is, vagy többet (mást is) lehet tanulni a „többlet” óraszámban.

A sík- és térgeometria fogalmainak áttekintése, különböző testek térfogatának és felszínének kiszámítása lesz a feladatunk. A statisztika a mindennapok egyik főszereplője, az alapfogalmak ismerete, a statisztikai elemzés módszerének megértése és az alapok elsajátítása áll a középpontban.

Cél a középiskolai anyag rendszerező összefoglalása, gyakorlás, elmélyítés.

TÉMAKÖRÖK

Felszín-, és térfogatszámítás

A terület, felszín és térfogat fogalma, kiszámítási képletek (levezetések).
Számítási és egyszerű bizonyítási feladatok a geometria középiskolában tanult fejezeteiből.
A témakör feldolgozása során a középiskolai geometria anyag rendszerező összefoglalása is megtörténik (síkbeli és térbeli alapfogalmak, trigonometriai számítások derékszögű háromszögben, általános háromszögben).
Jelentős szerepet kapnak a szövegértést igénylő és a gyakorlati jellegű feladatok.
 

Matematikai statisztika

A leíró statisztika elemei (az adathalmazok rendszerezése, ábrázolása különböző diagramokkal; nagy adathalmazok jellemzése és összehasonlítása statisztikai mutatókkal: terjedelem, módusz, medián, átlag, átlagos abszolút eltérés, szórás) 
A statisztika szerepe a mindennapi életben (következtetések, előrejelzések, manipulációk)
 

Rendszerező összefoglalás

A középiskolai anyag rendszerező összefoglalása, szem előtt tartva a kétszintű érettségi követelményeit. 

Az újszerű feladatok begyakorlása, elmélyítése, a középszintű érettségi struktúrájának („hármas tagozódás”) alapos megismerése. (Igény esetén: az új rendszerhez illeszkedő, egyénre szabott vizsgastratégiák kialakítása.)

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Minden témakörben

A tanult fogalmak, tételek pontos ismerete
Önálló feladatmegoldás

ÉRTÉKELÉS

A tanév során a számonkérés többféle formában történik. Az előre bejelentett röpdolgozatok 10-30 perc terjedelműek lehetnek, míg a témazáró dolgozatok 45-90 percesek, a próbaérettségi 180 perces. Az írásbeli munkákon kívül az értékelés részét képezi az órai munka (csoportos és egyéni), az otthoni munka, külön kapott vagy vállalt feladatok elvégzése (pl. kiselőadás megtartása), az órai munkához szükséges felszerelések megléte (füzet, könyv, számológép, egyéb eszközök). Az értékelés súlyozott osztályzatokkal történik. A röpdolgozatok és az órai, otthoni, egyéb munkák súlya egy, a témazáró dolgozaté három, a próbaérettségié pedig hat. A röpdolgozatokkal, egyéb dolgozatokkal elért osztályzatok súlya az értékelésben legalább 50% és legfeljebb 90%. Az év végi osztályzatot a tanév során elért osztályzatok súlyozott átlaga alapján állapítja meg a tanár. A kerekítés során „0,5-ig” lefelé kerekít, „0,5-0,7-ig” a tanár mérlegeli a felfelé vagy lefelé kerekítést, „0,7-től” felfelé kerekít.