CÉLOK

A tantárgy fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanulási tevékenységei a digitális eszközökkel való egyéni és közösségi tanulási módozatokon keresztül megélt élményként jelennek meg. Az internet világának, a digitális eszközöknek, a mozgókép formanyelvének valamint ezek működési mechanizmusainak ismerete más tantárgyak tanulását is nagyban támogathatja.

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. A közös cél érdekében zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások folyamatát.

Legfontosabb célkitűzések: a médiatudatosság képességének kialakítása, tisztában kell lenni a média társadalmi és véleményformáló szerepével, hogy internet világában magabiztosan és felelősen tájékozódjanak. Emellett a mozgókép formanyelvények megismerése műfaji és szerzői filmek alapján (különös tekintettel a magyar filmművészet kiemelkedő alakjaira). Mindezeket jelentős részben alkotói eszközökkel kívánjuk elérni, számos esetben a tanulók rendelkezésére álló eszközök (illetve az iskola jól felszerelt stúdiójának) használatával gyakorlati tapasztalatot is szereznek, így ez a tantárgy a befogadói és az alkotói személyiség fejlesztését is szolgálja, valamint lehetővé teszi, hogy a diákok ne csak passzív befogadói, hanem aktív résztvevői is lehessenek a média világának. 

Mivel a fakultációs csoportokban igen nagy számmal tervezik a közép- vagy emelt szintű érettségi letételét, így a célok között szerepel az erre való folyamatos felkészítés.

TÉMAKÖRÖK

  • A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei;képi eszközök a digitalizáció előtt és most; képrögzítés története, a mozgókép kialakulása.
  • Filmtörténet kezdetektől az avantgárd irányzatokig.
  • A film formanyelve, elbeszélő szerkezete. A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet jelentősége és értékei, a magyar film első korszakai, sajátosságai; jeles magyar rendezők és színészek. 
  • A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus sajtó; a hír fogalma, típusai; a hírérték. A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció, nonprofit és kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az online kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Egyéni és csoportos filmkészítési gyakorlat. Projektek, esszék írása filmes és a médiához kapcsolódó témákból. Újság szerkesztése választott téma alapján, saját szerkesztőség. Fotósorozat készítése dokumentáló és fikciós jelleggel. A feldolgozott anyagrészek után az ehhez kapcsolódó érettségi feladatok próbája (filmes szövegértési gyakorlat, projektek felépítése).

ÉRTÉKELÉS

Órai és órán kívüli csoportos és egyéni feladatok, órai és házi dolgozatok, portfóliók, kiselőadások és gyakorlati feladatok, projektek készítése alapján történik. ( A tanév során házi feladatként 3-4 film otthoni megtekintése kötelező és jeggyel jár.)

Az órai és házi feladatok jegye egyszeres szorzójú, a dolgozatok, esszék, kiselőadások kétszeres jegyet érnek, a nagyobb projektek viszont háromszoros értékkel is bírhatnak. A jegyek értékét a feladat kiadásakor minden esetben közölni kell.