CÉLOK

A 7. évfolyam művészetismeret és kommunikáció órái azt a célt szolgálják, hogy szövegekkel való találkozásaid több területen is lehetőséget adjanak számodra személyiséged fejlesztésére, kiteljesítésére.

Közös munkánk célja, hogy mélyebben megértsd az olvasott szövegeket, saját élményeid előhívásával feltárd azok lehetséges jelentéseit. Élményeid kifejezésére nemcsak szóban, hanem írásban és egyéb tevékenységekben is lesz alkalom. Ehhez bizonyos mértékű fogalmi készlet elsajátítása is szükséges.

A tanórákon kompetencia alapú feldolgozásban tárgyaljuk a tananyagot, azaz leginkább foglalkoztató jellegű feladatokat kell megoldanod. 

A Politechnikum hetedikes tananyaga (korszakolás, témák, alkotók, kötelező olvasmányok) eltér az általános iskolákétól. A műalkotásokat nem időrendben tárgyaljuk, hanem tematikusan, egy-egy probléma köré csoportosítva, így addig tudsz foglalkozni a szövegekkel, míg igazán közelebb jutsz hozzájuk, jelentéseit magadévá tudod tenni és megalapozott ítéletet tudsz alkotni.

A művek és a feldolgozást segítő-irányító feladatok az ellipszishez hasonlóan többnyire két fókusz köré szerveződnek. Az egyik fókusz valamilyen szociális, pszichológiai, etikai és/vagy eszmetörténeti probléma, illetve archetípus, a másik fókusz valamilyen poétikai-műfajelméleti jellegzetesség.

TÉMAKÖRÖK

 1. Esztétikai minőségek 
 2. A humor forrásai: Gyalog galopp
 3. Eposz és komikus eposz 
 4. Vígjátékok
 5. Pletyka és tömegkommunikáció
 6. Poétai iskola 
 7. Harry Potter és a Titkok kamrája
 8. Itthon vagyok 
 9. Más lettem

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A műalkotások befogadásában szerepet játszó érzelmi és intellektuális képességek fejlesztésének célja a művekben közvetített esztétikai, világszemléleti, erkölcsi, lélektani és szociális értékek felismerése, a művészeti eszköztár fogalmi ismerete, elemzési stratégiák megszerzése, a személyes állásfoglalás kialakításának igénye, és az ebben szerzett szóbeli és írásbeli gyakorlottság, valamint a lényegkiemelés és a választani tudás képességének kialakulása. Ebbe beleértjük azt is, hogy a 6 + 1 éves kurzus végére tanulóinknak el kell sajátítaniuk az értő olvasás képességét, a lényegkiemelő jegyzetelési és vázlatkészítési technikákat, meg kell tanulniuk pontosan fogalmazni, érzékelniük és érzékeltetniük kell az árnyalatnyi különbségeket. Nagy figyelmet fordítunk a helyesírás fejlesztésére, illetve a külső megjelenésben esztétikus munkára.

ÉRTÉKELÉS

Sokféle tevékenységforma lehet az értékelés tárgya, pl.: 

 • szóbeli feleletek, kiselőadások
 • témazárók
 • feladatlapok
 • házi dolgozatok
 • projektek
 • egyéni kreatív feladatok
 • csoportmunka
 • memoriterek


Az évközi teljesítményt kisjegyekkel (röpdolgozat, házi feladat, csoport- és pármunka, órai munka, pluszokból/mínuszokból összesített jegy stb.) és háromszoros értékű nagyjegyekkel (témazáró, házi dolgozat, projektmunka, portfólió) értékeljük. Az év végi jegy kialakításakor gondosan mérlegeljük a teljesítményt és a fejlődést, de az elégséges megszerzéséhez a 2.0 átlag elérése szükséges.

A félévi és év végi osztályzatot kétharmad részben a művészet alapórák jegyeinek súlyozott átlagából, egyharmad részben a dráma jegyek átlaga alapján határozzuk meg. Ahhoz, hogy az évet sikeresen teljesítsd, mindkét tantárgyból legalább kettes érdemjegy  megszerzése szükséges.

Negyedévente a munkacsoport által kijelölt időpontban a témazáró dolgozatokat pótolni kell, amelyekben – ha az elmúlt időszak anyaga megköveteli – az olvasottságra vonatkozó kérdések is szerepelhetnek.