CÉLOK

A tantárgy célja a mindenki számára elérhető és alkalmazható természettudományos műveltség építése. Ez egyrészt a tudományos ismeretek, másrészt a mindennapi életben is alkalmazható tudományos gondolkodásmód elsajátítását jelenti. Nem határozható meg tartalmi követelmények valamiféle listájával, sokkal inkább jelenti az egyén képességét új tudományos ismeretek megszerzésére, alkalmazására és értékelésére. A jelenségek megfigyelésére és értelmezésére a mindennapi életben is szükségünk van, így a természettudományos műveltség a gyakorlatban állandóan hasznosul.

A természettudományos képzés ebben a szakaszában a diákoknak már képesnek kell lennie az eddig gyűjtött ismereteik szintézisére és azok bemutatására, aminek kitűnő szintere a projekt alapú természettudomány kisérettségi.

Az erdei iskola nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy a tantermi ismereteket a terepi gyakorlatok során alkalmazzák. Ez hozzájárul ahhoz, hogy megértsék a természeti folyamatok működését, rendszerét. 

TÉMAKÖRÖK

 • Változó anyag
 • Elemek és vegyületek
 • Az élő állapot
 • Élőlények és környezetük
 • A villany világa
 • Jelek, érzékelés, szabályozás
 • Szorgos szerveink
 • Ép test – ép lélek
 • Erdei iskola – terepgyakorlat (kötelező részvétel)

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

(a) Ismeretek: alaptények, fogalmak 

(b) Megértés: a fontosabb elméletek, gondolatok 

(c) Alkalmazás: az új és a hétköznapi jelenségek magyarázata, problémák megoldása 

(d) Gyakorlati kivitelezés: kísérletek, mérések, megfigyelések stb. 

A jelenségek megfigyelésére és értelmezésére a mindennapi életben is szükségünk van, így a természettudományos műveltség a gyakorlatban állandóan hasznosul. Ennek elemei a következők lehetnek: megfigyelés, osztályozás, mérés, adatkezelés, kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, modellek és elméletek kidolgozása, előfeltevések és előrejelzések megfogalmazása, ellenőrzés.

ÉRTÉKELÉS

A munkacsoport értékelési rendszere a folyamatos munkára, illetve a szaktárgyi tudásra épít, de emellett értékeli az otthoni teljesítményt is.

Egy félév során három formában értékelünk: 

 • Dolgozat (témazáró dolgozat és/vagy röpdolgozat, projektmunkák beszámolói) 
 • Tanórai tevékenységek (egyéni- és csoportmunka, kiselőadás, feladatlap, kísérleti jegyzőkönyv, jegyzet, projektorientált tevékenység stb.) 
 • Tanórán kívüli tevékenységek (házi dolgozat, projektorientált tevékenység, kutatómunka, házi feladat stb.) 

A szaktanárok a feladatok fontossága, súlya alapján előre tisztázzák azok értékelési módját, de az egyes témaköröket lezáró beszámolók jegyei kétszeres értékkel számítanak. 

Ha valaki a témakört lezáró beszámoló, nagydolgozat  írásakor igazoltan hiányzik, a munkacsoport által meghatározott tanórán kívüli időpontban pótolja azt. A pótlásról csak orvosi igazolással lehet távol maradni.