CÉLOK

A mindenki számára elérhető és alkalmazható természettudományos műveltség építése. Ez egyrészt a tudományos ismeretek, másrészt a mindennapi életben is alkalmazható tudományos gondolkodásmód elsajátítását jelenti.  A jelenségek megfigyelésére és értelmezésére a mindennapi életben is szükségünk van, így a természettudományos műveltség a gyakorlatban állandóan hasznosul. Ennek elemei a következők lehetnek: megfigyelés, osztályozás, mérés, adatkezelés, kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, modellek és elméletek kidolgozása, előfeltevések és előrejelzések megfogalmazása, ellenőrzés.  Fontos számunkra a diákok érdeklődésének felkeltése a vizsgált problémákra, valamint a tényeken alapuló, a bizonyítás és a cáfolat lehetőségét magában foglaló gondolkodásmód fejlesztése.

TÉMAKÖRÖK

  • A tudomány működése, 
  • Méretek és dimenziók, 
  • Környezetünk anyagai, 
  • Részecskék, 
  • A mozgás világa, 
  • A töltések világa, 
  • Az ember és természet

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Ismeretek elsajátítása: alaptények, fogalmak 

Megértés: a fontosabb elméletek, gondolatok 

Alkalmazás: az új és a hétköznapi jelenségek magyarázata, problémák megoldása 

Gyakorlati kivitelezés: kísérletek, mérések, megfigyelések stb.

Célunk, hogy minden tanuló aktívan vegyen részt a tanórákon.

A tanév során a diákok egyénileg és csoportmunkában dolgoznak, tanórai és otthoni feladatokat oldanak meg, projektmunkát, kiselőadást, házi dolgozatot készítenek. A tanulás során a szaktanár döntése alapján digitális eszközöket használnak, virtuális osztályteremben dolgoznak.  

ÉRTÉKELÉS

A munkacsoport értékelési rendszere a folyamatos munkára, illetve a szaktárgyi tudásra épít, de emellett értékeli az otthoni teljesítményt is.

Egy félév során három formában értékelünk: 

  • Dolgozat (témazáró dolgozat és/vagy röpdolgozat, projektmunkák beszámolói) 
  • Tanórai tevékenységek (egyéni- és csoportmunka, kiselőadás, feladatlap, kísérleti jegyzőkönyv, jegyzet, projektorientált tevékenység stb.) 
  • Tanórán kívüli tevékenységek (házi dolgozat, projektorientált tevékenység, kutatómunka, házi feladat stb.) 

A szaktanárok a feladatok fontossága, súlya alapján előre tisztázzák azok értékelési módját, de az egyes témaköröket lezáró beszámolók jegyei kétszeres értékkel számítanak. 

Ha valaki a témakört lezáró beszámoló, nagydolgozat  írásakor igazoltan hiányzik, a munkacsoport által meghatározott tanórán kívüli időpontban pótolja azt. A pótlásról csak orvosi igazolással lehet távol maradni.