CÉLOK

A mindenki számára elérhető és alkalmazható természettudományos műveltség építése. Ez egyrészt a tudományos ismeretek, másrészt a mindennapi életben is alkalmazható tudományos gondolkodásmód elsajátítását jelenti.  A jelenségek megfigyelésére és értelmezésére a mindennapi életben is szükségünk van, így a természettudományos műveltség a gyakorlatban állandóan hasznosul. Ennek elemei a következők lehetnek: megfigyelés, osztályozás, mérés, adatkezelés, kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, modellek és elméletek kidolgozása, előfeltevések és előrejelzések megfogalmazása, ellenőrzés.  Fontos számunkra a diákok érdeklődésének felkeltése a vizsgált problémákra, valamint a tényeken alapuló, a bizonyítás és a cáfolat lehetőségét magában foglaló gondolkodásmód fejlesztése. A tartalmi tudás elsajátítását és a személyreszabott képességfejlesztést korszerű digitális oktatási környezet segíti. A tanórákon és az otthoni felkészülés során a Microsoft Office 365 virtuális osztálytermét használják a tanulók. 

TÉMAKÖRÖK

A tananyag különálló egységekbe, modulokba van rendezve, amelyek néha közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, máskor nem. Ebben az évben az alábbi témakörökkel fogunk foglalkozni. 

 • Sejtek és szövetek
 • Szervezetünk anyag- és energiaforgalma: táplálkozás, légzés, keringés, kiválasztás
 • Az ember egészsége, életmód
 • A Föld élővilága
 • Az élet kialakulása és fejlődése
 • Ember és természet
 • Kozmikus környezetünk
 •  

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Ismeretek elsajátítása: alaptények, fogalmak 

Megértés: a fontosabb elméletek, gondolatok 

Alkalmazás: az új és a hétköznapi jelenségek magyarázata, problémák megoldása 

Gyakorlati kivitelezés: kísérletek, mérések, megfigyelések stb.

Célunk, hogy minden tanuló aktívan vegyen részt a tanórákon.

A tanév során a diákok egyénileg és csoportmunkában dolgoznak, tanórai és otthoni feladatokat oldanak meg, projektmunkát, kiselőadást, házi dolgozatot készítenek. A tanulás során a szaktanár döntése alapján digitális eszközöket használnak, virtuális osztályteremben dolgoznak.  

ÉRTÉKELÉS

A munkacsoport értékelési rendszere a folyamatos munkára, illetve a szaktárgyi tudásra épít, de emellett értékeli az otthoni teljesítményt is.

Egy félév során három formában értékelünk: 

 • Dolgozat (témazáró dolgozat és/vagy röpdolgozat, projektmunkák beszámolói) 
 • Tanórai tevékenységek (egyéni- és csoportmunka, kiselőadás, feladatlap, kísérleti jegyzőkönyv, jegyzet, projektorientált tevékenység stb.) 
 • Tanórán kívüli tevékenységek (házi dolgozat, projektorientált tevékenység, kutatómunka, házi feladat stb.) 

A szaktanárok a feladatok fontossága, súlya alapján előre tisztázzák azok értékelési módját, de az egyes témaköröket lezáró beszámolók jegyei kétszeres értékkel számítanak. 

Ha valaki a témakört lezáró beszámoló, nagydolgozat  írásakor igazoltan hiányzik, a munkacsoport által meghatározott tanórán kívüli időpontban pótolja azt. A pótlásról csak orvosi igazolással lehet távol maradni.