CÉLOK

A XXI. századi világban való tájékozódáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése:

•        a gazdasági, társadalmi és politikai tényezők összetartozásának megértése;

•        a relatív kronologikus érzék fejlesztése: a világ különböző régióiban adott időszakban zajló folyamatok együttes feldolgozásának képessége, összefüggéseik meglátása; a világméretű hatások érzékelése és értelmezése;

•        az emberiség alapvető egységének, a kultúrák-civilizációk egyenrangúságának tudata;

•        a globális civilizáció fogalmának megértése és átérzése; az emberiséget érintő világméretű problémák, konfliktusok összetett szemlélete, megítélése;

•        az egyéni és társadalmi felelősségtudat kialakítása.

 

TÉMAKÖRÖK

A reformkor; forradalom, szabadságharc:

 • A reformkor; Széchenyi és Kossuth programja
 • Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Nemzetközi kapcsolatok a XIX. század második felében:

 • Az olasz egység
 • A német egység
 • Amerikai polgárháború

A kiegyezés; dualizmus kora

 • A kiegyezés; a dualizmus kori Magyarország
 • A dualizmus kori társadalom és életmód

XIX-XX. század fordulója; az első világháború

 • A gyarmati küzdelmek
 • Az első világháború háttere, a szövetségi rendszerek létrejötte,
 • Frontok, hadszínterek az első világháborúban, a hátország
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia a háborúban
 • Az oroszországi forradalmak
 • A versailles-i békerendszer
 • Polgári demokratikus forradalom Magyarországon
 • A Tanácsköztársaság

„Veszedelmes viszonyok”

 • A Horthy-korszak
 • A Szovjetunió első évei és a sztálini diktatúra
 • A fasiszta Olaszország és a náci Németország
 • A nagy gazdasági világválság – polgári demokráciák és diktatúrák
 • A nemzetközi helyzet 1933-1939 között

„Genocídium”

 • A második világháború első szakasza: Lengyelország felosztása
 • Hadműveletek Nyugat-Európában (1940-1941)
 • A szovjet-német háború
 • Az antifasiszta koalíció kialakulása, együttműködése
 • Háború Ázsiában
 • A holocaust
 • Magyarország a második világháborúban

 

 • A kétpólusú világrendszer kialakulása

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Fejlesztési céljaink a tanórán kívüli ismeretszerzésre, valamint a forráskritikai készségek kialakítására irányulnak. E gyakorlatok legfontosabb összetevői: az értő szövegolvasás, az ábrák, képek és egyéb történeti források elemzése, a jegyzetelés, a lényegkiemelés, a figyelem megosztásának képessége, a több helyről összegyűjtött információk logikus elrendezése; a gazdasági, társadalmi és politikai tényezők összefüggéseinek megértése és a szóbeli kifejezőkészség tökéletesítése.

Ehhez illeszkedik az év eleji tanulmányi kirándulás is. A diákok a falukutatás keretében egy konkrét településen tanulmányozzák, hogy a gazdasági feltételek, az emberi kapcsolatok és szerveződések, a történelmi és kulturális háttér milyen életlehetőségeket teremt a mai Magyarországon.

Az időben és térben való biztos tájékozódáshoz a Történelmi Atlasz folyamatos használata szükséges. A feladatok színvonalas megoldásának elengedhetetlen feltétele az igényes füzetvezetés és számítógép-használat.

A tanév során többször adunk olyan csoportos vagy egyéni kutatási feladatot, amely önálló adatgyűjtésre, azok feldolgozására épül. Ennek alapján a diákoknak a digitális lehetőségek segítségével elemzést vagy prezentációt kell készíteniük; utóbbit be is kell mutatniuk társaiknak. A számítógépen elkészítendő feladatokhoz digitális platformként a Microsoft Office 365 programot alkalmazzuk.

 

ÉRTÉKELÉS

A falukutatásban való részvétel és a feldolgozás elkészítése mindenki számára kötelező. Ez a feladat e tanévben a történelem tantárgyi követelményének része. A házi dolgozat beadása a 11. évfolyam sikeres elvégzésének feltétele, az érte kapott osztályzat egy témazáró dolgozat értékének felel meg.

Ha valaki nem végezi el és nem adja le határidőre a feladatot, akkor elégtelen osztályzatot kap.

A feladat pótlására a tanév későbbi időpontjaiban is van lehetőség (a tanulmányi szüneteket követő első munkanap végéig). Az elkésett dolgozat érdemjegye nem érvényteleníti a korábban kapott osztályzatot. (A minden negyedévente elmulasztott újabb határidő újabb témazáró értékű elégtelennel jár.)

A tanárok a feladatok fontossága, súlya alapján előre tisztázzák azok értékelési módját. Mivel a felszerelés segédeszközként meghatározza az órai munka minőségét, hiánya negatív minősítést (mínusz, kisegyes) vonhat maga után.

A sokféle – csoportos, egyéni, kiselőadás, térképhasználat, röpdolgozat stb. – feladat megoldása során szerzett pluszokat, mínuszokat, pontokat és kisjegyeket a félév végén összegezzük.

Egy-egy félévben többször íratunk kisebb számonkéréseket és legalább egyszer témazáró dolgozatot. Ezeket az ötös skálán érdemjeggyel osztályozzuk.

A negyedévben írt dolgozatok közül egynek az eredményét a javítási időszakban lehet javítani.

Ha valaki a témazáró megírásakor hiányzik, a központi pótlási időben vagy a szaktanárral egyeztetve pótolnia kell.

Évente egy alkalommal a diákok szóban felelnek. A tananyag egy-egy fejezetéhez, problémájához kapcsolódó témakört kell a többiek számára felvezetniük és segédeszközök nélkül bemutatniuk egy-egy tanórán, kb. 10 percben. A feleletre kapott jegy egyenértékű egy témazáró dolgozattal.

A félévi jegy állapotjelző. A tanév végén a korábban megszerzett valamennyi érdemjegy alapján határozzuk meg az eredményt.