CÉLOK

A hetedikes történelem tantárgy kiemelt célja, hogy a tanulmányozott korszakban az adott társadalmi tagozódás szerint az egyének és közösségek mindennapi életével, hétköznapjaival ismerkedjenek meg a tanulók. Így számukra a történelem ne egy elvont tudomány, hanem a mindennapi élet valósága legyen. Ezt egyben a személyes motiváció kialakításának eszközeként és lehetőségeként tekintjük. Nemcsak a nyolcadik évfolyamon induló kronologikus történelem tanulmányokhoz, hanem a harmonikus felnőtté váláshoz/állampolgári szocializációhoz is elengedhetetlen kellékként.

TÉMAKÖRÖK

A hetedik évfolyam tananyaga a központi kerettanterv követelményeivel összhangban: a XIX. század utolsó harmadától a XX. századi modern világ kialakulása, valamint a XXI. század története.

A tanév tárgykörei, korszakai:

A nemzeti eszme és a birodalmak kora

 • A millenniumi Magyarország

Az I. világháború; Magyarország részvétele a világháborúban

 • Nyugat-Európa a két világháború között

A Horthy-rendszer Magyarországon (társadalom, életmód, gazdaság)

Diktatúrák

 • A kommunista Szovjetunió
 • A nemzetiszocialista Németország

A II. világháború

 • Magyarország a II. világháború idején
 • A háború borzalmai, a holokauszt

A hidegháború; a kétpólusú világrendszer

 • A kommunista fordulat Magyarországon; a Rákosi rendszer
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 • A kádári diktatúra
 • Rendszerváltás 1990-ben
 • Magyarország a rendszerváltás után

Az Európai Unió; Magyarország az Európai Unióban

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanórákon a tanári magyarázatot önálló résztémák egyéni vagy csoportos feldolgozása követi. A tananyag feldolgozása során célunk, hogy kialakítsuk az együttműködés, a csoportos munka feltételeit és módszereit.

A tanév során fontos törekvésünk a tanuláshoz és a további tájékozódáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése: elsősorban a szövegértés-szövegalkotás, valamint a matematika-logika kompetenciaterületen. Mindez támogatja a diákokat a tanórán kívüli önálló ismeretszerzésben, valamint a forráskritikai készségek megalapozásában. E gyakorlatok legfontosabb összetevői: az értő szövegolvasás, az ábrák, képek és egyéb történeti források elemzése, a jegyzetelés, a lényegkiemelés, a figyelem megosztásának képessége és a szóbeli kifejezőkészség tökéletesítése. Az időben és térben való biztos tájékozódáshoz elengedhetetlen a Történelmi Atlasz folyamatos használata.

A megjelölt fejlesztési célokkal összhangban a tanév során többször adunk olyan csoportos vagy egyéni kutatási feladatot, amely önálló adatgyűjtésre, azok feldolgozására épül. Ennek alapján a diákoknak a digitális lehetőségek segítségével elemzést vagy prezentációt kell készíteniük; utóbbit be is kell mutatniuk társaiknak. Számítunk arra, hogy ezekben a programokban saját ötletekkel is hozzájárulnak a tanórák konstruktív, tartalmas és hatékony eltöltéséhez. A számítógépen elkészítendő feladatokhoz digitális platformként a Microsoft Office 365 programot alkalmazzuk.

ÉRTÉKELÉS

Számos órai és házi feladatot adunk. A feladatok színvonalas megoldásának elengedhetetlen feltétele a számítógép egyre magabiztosabb használata, de egyben az igényes füzetvezetés.

A feladatok fontossága, súlya alapján előre tisztázzuk azok értékelési módját. Mivel a felszerelés segédeszközként meghatározza az órai munka minőségét, hiánya negatív minősítést (mínusz, kisegyes) vonhat maga után.

A sokféle – csoportos, egyéni, kiselőadás, térképhasználat, röpdolgozat stb. – feladat megoldása során szerzett pluszokat, mínuszokat, pontokat és kisjegyeket a félév végén összegezzük.

Egy-egy félévben többször íratunk kisebb számonkéréseket és minden témakört egy projektzáró bemutatóval zárjuk, azt közösen kisebb csoportokban és az osztály egészében is értékeljük. A projektzárás eredményeként született produktumokat kiállítjuk, a közösség számára nyilvánossá tesszük.

A félévi eredményt a korábban megszerzett érdemjegyek, valamint a sokféle egyéb tevékenység értékeléséből képzett jegy átlagából határozzuk meg.

A félévi jegy állapotjelző. A tanév végén a korábban megszerzett valamennyi érdemjegy alapján határozzuk meg az eredményt.