Poli
Házirend

A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola házirendje


1. Alapvetés


 

1.1.     A TISZTELETRŐL

Minden iskolapolgár tanúsítson a többi iskolapolgár iránt tiszteletet, megbecsülést.

1.2.     A SZEMÉLYISÉGI JOGOKRÓL

Minden iskolapolgár személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben.

1.3.     JOGRÓL A TANULÁSHOZ

Minden iskolapolgár tartsa tiszteletben a többi iskolapolgár zavartalan, nyugodt tanuláshoz, illetve tanításhoz való jogát.

1.4.     AZ ÉRDEKVÉDELEMRŐL

Minden iskolapolgárt megilleti érdekeinek védelme és képviselete.

1.5.     AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Az iskola minden polgárától elvárja az együttműködést.

 

2. A diák jogai


 

2.1.     A MEGFELELŐ KÖRNYEZET

A diák joga, hogy a Közgazdasági Politechnikumban biztonságban és egészséges környezetben tartózkodjon, és az oktatás feltételei adottak legyenek számára.

2.2.     A TÁJÉKOZÓDÁS LEHETŐSÉGE

A diák joga, hogy érdemi és széleskörű tájékoztatást kapjon nevelőitől a személyét és tanulmányait érintő kérdésekben. [1]

2.3.     A SZAKMAI TÁMOGATÁS

A diák joga, hogy a fejlődéséhez emberi és szakmai támogatást kapjon.

2.4.     A SZAKKÖRÖK

A szakkörök szerveződésének időszakában a diákok is kezdeményezhetik foglalkozások beindítását a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) által meghatározott csoportlétszám [2] esetén. A tanév további időszakában erre önköltséges formában van lehetőségük.

2.5.     A DIÁKKÖRÖK

A diák joga, hogy diákkör létrehozását kezdeményezze, továbbá részt vegyen annak munkájában. (Diákkörök szaktantárgyakból, illetve művészeti, sport és egyéb tevékenységekre alakulhatnak.)

2.6.     A SZABADIDŐ, SPORT

Az iskola tanulmányi rendje megfelelő szabadidőt, továbbá kulturális és sportolási lehetőségeket biztosít.

2.7.     AZ ÉTKEZÉS

Az iskola megfelelő intézményeinek meg kell teremtenie az elégséges és egészséges étkezés körülményeit. A diák joga, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel [3].

2.8.     SZOCIÁLIS JOGOK

A diák joga, hogy részesüljön a jogszabályok által meghatározott, alanyi jogon járó díjkedvezmény(ek)ben, továbbá az, hogy az iskola Szociális Bizottságához forduljon.

2.9.     DIÁKÖNKORMÁNYZAT

A diák joga – érdekei védelmére és képviseletére – diákönkormányzatot (DÖK) létrehozni és annak munkájában részt venni, továbbá bekapcsolódni az országos diákönkormányzat tevékenységébe. A DÖK működését az Oktatási Törvény szabályozza.

2.10. VÁLASZTÓJOG

Az Iskolatanács és az Iskolabíróság esetében a diák választó és választható. Ugyanaz az iskolapolgár egyszerre csak az egyik intézménynek lehet választott képviselője.

2.11. JOGORVOSLAT

Ha bármely iskolapolgár úgy érzi, hogy jogai sérültek, fordulhat a különböző pedagógiai és szakmai fórumokhoz (osztályfőnök, szaktanár, munkacsoport-vezető, koordinátor, pedagógiai vezető), illetve az Iskolabírósághoz. Joga, hogy panaszát – az SzMSz-ben meghatározott időhatárokon belül – tisztázzák, és indokolt esetben orvosolják.

 

3. A diák kötelességei


 

3.1.     FEGYELEM, PONTOSSÁG

Tegyen eleget rendszeres munkával, pontossággal és fegyelmezett magatartással tanulmányi kötelezettségének. (Az egyéb tanulmányi jellegű kötelességeket az Értékelési rendszer leírása tartalmazza.)

3.2.     A HÁZIREND BETARTÁSA

Tartsa be az iskola házirendjét. Ha a tanuló kötelességét megszegi, akkor az az iskola hagyományainak és szabályainak megfelelő következményekkel jár. Súlyos esetekben az Iskolabíróság előtt, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

3.3.     A KÖZÖS FELADATOK ELVÉGZÉSE

Tanulócsoport tagjaként a diák kötelessége részt vállalni a csoport közös – tanításon kívüli – feladataiból (pl. osztályügyelet, iskolai rendezvények megszervezése stb.).

3.4.     A MAGATARTÁSI NORMÁK BETARTÁSA

Minden iskolapolgárnak – a tanórán és azon kívül egyaránt – olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel nem veszélyezteti vagy sérti önmaga, társai, valamint környezete épségét, az iskola jó hírét.

3.5.     AZ ISKOLA MEGÓVÁSA

Óvja az iskola létesítményeit, felszerelését. Bármiféle károkozás esetén (személyi tulajdoni, iskolai felszerelés) a károkozót kártérítési kötelezettség terheli.

3.6.

A diáknak részt kell vállalnia abban, hogy a tanóra végén a terem tiszta, rendezett (visszarendezett) állapotba kerüljön, továbbá az utolsó óra végén dolga a székek felrakása és az ablakok becsukása.

3.7.     A HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA

A hiányzásokkal, igazolatlan órákkal kapcsolatos teendőket az Oktatási Törvény szabályozza. A késésekre a Megjegyzésekben leírt rendelkezések vonatkoznak [4]. A hiányzások igazolásának módjáról a Hiányzások és igazolások rendje című iskolai szabály rendelkezik (ld. az iskola honlapja).

 

4. Általános szabályok


 

4.1.     A PONTOSSÁGRÓL

Becsöngetéskor megfelelő felszereléssel a tanóra helyszínén kell tartózkodni. (Erre figyelmeztet a jelzőcsengő.)

4.2.     A TANÍTÁSI IDŐ BETARTÁSÁRÓL

Az iskolát a tanítás befejezése előtt csak indokolt esetben (írásbeli szülői kikérő alapján), osztályfőnöki vagy koordinátori engedéllyel, kilépőcédulával lehet elhagyni.

4.3.     A TANÓRA ZAVARTALANSÁGÁRÓL

Az a tanuló, aki nem vesz részt a tanítási órán (pl. előrehozott érettségi, testkultúra felmentés, bérlet stb. miatt), nem zavarhatja a tanítást. Az A épület és az udvar meghatározott területein [5] tartózkodhat, máshol csak koordinátori engedéllyel.

4.4.     A TANÍTÁS UTÁNI ISKOLAHASZNÁLATRÓL

A tanítás után az iskolaépület termeit, helyiségeit a szakkört, korrepetálást, foglalkozást vezető tudtával lehet használni. Egyéb esetben koordinátori engedély szükséges (ld. Rendezvény-kódex az iskola honlapján, a letölthető dokumentumok között).

4.5.     A TILTOTT SZEREKRŐL

Az iskolában tilos dohányozni, alkoholt és kábítószert fogyasztani.

4.6.     EGYÉB ISKOLAI RENDEZVÉNYEKRŐL

A különféle iskola rendezvényeken (pl. kirándulás, tábor stb.) a Házirend szabályai érvényesek.

4.7.     A TŰZ- ÉS BALESETVÉDELEMRŐL

Minden tanévben osztályidőn tűz- és balesetvédelmi, a szakórákon a tantárgy jellegének megfelelő balesetvédelmi oktatást kell tartani. A tűzvédelmi szabályokat mindenkinek meg kell ismernie és következetesen be kell tartania.

4.8.     A BOMBARIADÓRÓL

Bombariadó esetén az iskola minden tanulója köteles a kijelölt útvonalon az épületet a lehető legrövidebb idő alatt elhagyni. Az elmaradt tanítási órák pótlásának módjáról az iskola Koordinációs Bizottmánya határoz.

4.9.     A JUTALMAKRÓL

Az iskola jutalmazza azt a tanulót, aki kimagasló tanulmányi eredményt ér el, kiváló sportteljesítményt nyújt, különböző versenyeken sikeresen szerepel, eredményes kulturális, továbbá – a közösségi életben tartósan jó – szervező és irányító tevékenységet folytat.

4.10. A FEGYELMEZÉS ESZKÖZEIRŐL

A fegyelmező intézkedések formáiról és alkalmazásának elveiről az Iskolabíróság Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

 

5. Záró rendelkezések


 

5.1.     A RÉSZLETEKRŐL

További részletek, szabályok az iskola honlapján (www.poli.hu) találhatók (Tantárgy követelmények, Értékelési rendszer, Hiányzások és igazolások rendje, Dohányzás-kódex, Az Iskolabíróság SzMSz-e, Bérletrendszer, A nap rendje, SzMSz).

5.2.     A LEGITIMÁCIÓRÓL

A 2006. június 13-án jóváhagyott Házirend módosításait és kiegészítéseit az Iskolatanács, a Politechnikum pedagógusközössége és a Budapesti Politechnikum Alapítvány Kuratóriuma 2008. augusztus 29-én elfogadta.

5.3.     A HATÁLYBA LÉPÉSRŐL

A házirend 2008. szeptember 1-jétől lép hatályba.

 

2008. augusztus 29.

 

Kalina Yvette

pedagógiai vezető

 

 


Megjegyzések

[1] Pl. a tanuló joga, hogy írásbeli munkáinak eredményét azok beszedésétől számított 10 munkanapon belül megtudja. Ha a diák a dolgozat eredményét a tanár hibájából az értékelési határidő lejárta után ismerheti csak meg, jogosult eldönteni, hogy érdemjegye beleszámítson-e a félévi állapotjelző, illetve év végi osztályzat megállapításába.

[2] 10 fő

[3] Az iskolai ebédlőben 12.00-től 14.30-ig, az ebédszünetekben, illetve a lyukasórákban lehet étkezni.

[4] A késések szabályozásának rendje: Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, az késésnek minősül, amit igazolnia kell. A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a 45 percet, akkor a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának számít. Az elkésett tanuló nem zárható ki a tanóráról. A késésekről, valamint az igazolt és igazolatlan órák számáról a szülők félévente írásban tájékoztatást kapnak. A gyakori késések kezelése osztályfőnöki hatáskör.

[5] Az a diák, aki nem vesz részt a tanórán, az A épület folyosóin, a büfében, az ebédlőben, a könyvtárban, a napköziben, továbbá az udvaron a padoknál tartózkodhat, illetve ügyeletes koordinátori engedéllyel mehet a szabad informatikatermekbe, a ketrecbe focizni, kondizni stb.

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás