Poli
Lejárt! -  Pályázati felhívás az előírt IFH teljesítéséhez kérhető támogatásra

Nyomtatható változat

A Közgazdasági Politechnikum (a továbbiakban Politechnikum) pedagógiai programjában is megfogalmazott egyik alapértéke “a társadalmi szolidaritás, a szociális elkötelezettség. Célunk az, hogy amennyire anyagi helyzetünk és egyéb lehetőségeink engedik, törekedjünk a szociális hátrányok kompenzációjára.”

A szociális hátránykompenzáció érdekében biztosított támogatásokat és az azokhoz kapcsolódó előírásokat a Szociális alapon adható kedvezmények és támogatások szabályzata tartalmazza. A szabályozás lényegi elemeit felsorakoztató rövid összefoglaló hozzájárulhat a gyorsabb megértéshez, a leírás ugyanakkor nem helyettesíti a szabályzat alapos ismeretét.  

Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekben a Politechnikum Szociális Bizottsága jogosult eljárni. A Szociális Bizottság tagjai nemcsak fogadják, ellenőrzik és elbírálják a beérkezett kérelmeket, hanem tájékoztatással és szükség szerinti egyéni segítségnyújtással támogatják a szülőket, ezért mindennemű kérdés vagy kérés esetén forduljanak hozzájuk bizalommal a szocbiz<kukac>poli.hu e-mail címen.

1.     A pályázat célja

Az iskolafenntartási-hozzájárulás (a továbbiakban IFH) teljesítéséhez nyújtott támogatások biztosításával kettős célt igyekszünk megvalósítani. Egyrészt szeretnénk elősegíteni, hogy a Politechnikum értékrendjével és pedagógiai munkájával szimpatizáló, átlagos anyagi körülmények között élő családoknak is legyen lehetőségük gyermeküket a Politechnikumban taníttatni, másrészt fontosnak tartjuk, hogy a már folyamatban lévő tanulmányokat egy váratlan és átmenetileg nehéz élethelyzet miatt ne kelljen a diáknak félbeszakítania.

A támogatás fedezetéül szolgáló keretösszeget a Politechnikum az éves költségvetése terhére biztosítja, ugyanakkor, mivel e keretösszeg véges, az arra rászorulók érdekeinek védelmében kérjük, hogy csak a feltétlenül szükséges mértékű támogatási igényre nyújtsanak be pályázatot.

2.     A támogatás formája és mértéke

A pályázat útján igényelhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek megítélt összege csökkenti a kérelmező által az adott tanévre fizetendő IFH-t.

A 2023/24-es tanévben tanulónként fizetendő, elvárt minimum IFH éves összege: 540.000,-Ft, mely – 12 havi részletfizetéssel számolva – havi 45.000,- Ft-os fizetési kötelezettséget jelent.  Támogatás – tanulónként – maximum e minimumösszeg feletti IFH részre kérhető.

3.     A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot azok a Politechnikum értékrendjével és pedagógiai munkájával azonosulni tudó, szociálisan rászoruló szülők nyújthatnak be, akik önerőből nem tudják vállalni az előírt IFH teljesítését.

Az a személy kérhet támogatást,

 • aki a Polival gyermeke tanulói jogviszonyára vonatkozó szerződéses kapcsolatban áll, illetve,
 • akinek a gyermeke rendes középiskolai felvételi eljárás keretében felvételre jelentkezett a Poliba.

4.     Benyújtható pályázatok száma

Adott tanulóra vonatkozóan annyi pályázat nyújtható be, ahány eltartói közössége van az érintett tanulónak

 • Az érintett tanuló(k) után maximum egy pályázat nyújtható be, ha a tanulói jogviszony létesítésére kötött szerződést (ténylegesen vagy felvételre jelentkezők esetében várhatóan) aláíró szülők közös háztartásban élnek. Ebben az esetben az érintett tanuló(k)nak egy eltartói közössége van és az adott tanévre előírt IFH teljes összege ezt az eltartói közösséget terheli.
 • Az érintett tanuló(k) után maximum két pályázat nyújtható be, ha a tanulói jogviszony létesítésére kötött szerződést (ténylegesen vagy felvételre jelentkezők esetében várhatóan) aláíró szülők különváltan, külön háztartásban élnek. Ebben az esetben az érintett tanuló(k)nak két eltartói közössége van, a következő tanévre előírt IFH pedig a két közösséget fele-fele arányban terheli. Ha valamely eltartói közösség aktuális teherbíró képessége nem teszi lehetővé a terhére előírt ifh teljesítését, az egyes közösségeknek – a rájuk eső rész vonatkozásában – külön-külön pályázatot kell benyújtaniuk.

5.     A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok beérkezésének határideje az alábbi két pályázati időszakban: 

 • középfokú felvételi eljárásban résztvevő tanulók pályázati időszakában –

2023. február 3-tól – március  3-ig

 • tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók pályázati időszakában –

2023. március 20-tól – április 21-ig.

Amennyiben a középfokú felvételi eljárásban résztvevő tanuló valamely, már tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóval ugyanabban az eltartói közösségben él, a támogatásra vonatkozó közös kérelem benyújtására ez utóbbi időszak az irányadó.

Rendkívüli eljárásban felvételt nyert átjelentkezők és a tanév folyamán nehéz anyagi helyzetben kerülők pályázatot a tanév során időkorlátozás nélkül bármikor benyújthatnak.

A Szociális Bizottságnak jogában áll a határidő után beérkezett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani.

6.     Adatkezelés, hozzájárulás szükségessége

Kérem, hogy a pályázat összeállítása előtt legyenek szívesek áttanulmányozni a Politechnikum Adatkezelési Szabályzatát, kiemelten a Szociális Bizottság tevékenységéhez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatót. A pályázatot csak akkor tudjuk benyújtottnak tekinteni, ha a pályázó(k) – az erről szóló nyilatkozatot mellékelve – írásban hozzájárult(ak) a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez. 

7.     Pályázat összeállítása

Amennyiben az eltartói közösségből több tanuló is jár a Politechnikumba, közös pályázatot kell benyújtani, melyben az érintett tanulók mindegyikét fel kell tüntetni.

Érvényesen pályázni az alább felsorolt dokumentumok egyidejű benyújtásával lehet:

 1. Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez
 2. a Microsoft Word programmal kitölthető pályázati adatlap – kérjük körültekintően, a téma szempontjából minden lényeges adat és információ megadásával kitölteni,
 3. a pályázati adatlapon feltüntetett jövedelmi adatokat alátámasztó hivatalos igazolás(ok),
 4. a pályázati adatlapon feltüntetett speciális életkörülményeket alátámasztó hivatalos igazolás(ok).

A hivatalos igazolások beszerzésének időigénye miatt ajánlatos az azokhoz szükséges előkészületeket a pályázati időszak első napjaiban megkezdeni. A NAV csak annak tud jövedelemigazolást kiállítani az előző évi jövedelmeiről, aki az előző évről szóló személyi jövedelemadó és / vagy KATA bevallását a NAV-hoz előzetesen benyújtotta és az hibátlan volt. Ha az előző évben személyi jövedelemadó alá tartozó bevétellel / jövedelemmel nem rendelkezett, ezért bevallási kötelezettség sem terhelte, e tényt a jövedelemigazolás megkérésekor a megfelelő mezőbe tett “X”-szel jelölni szükséges.

8.     A pályázatok benyújtásának módja

Az elektronikusan kitöltött adatlapot és a feltüntetett adatokat alátámasztó, 7. pont szerinti hivatalos igazolásokat szkennelt, az Adatvédelmi záradékot aláírt, szkennelt formában kérjük az 5. pontban megjelölt határidőig e-mail mellékletként megküldeni a szocbiz<kukac>poli.hu e-mail címre.

Az aláírt Adatvédelmi nyilatkozat eredeti példányát kérjük a pályázat benyújtásával egyidejűleg az iskola recepcióján leadni.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtásakor a levél tárgyát legyenek szívesek az alábbi formátum szerint megadni:

„Tanuló neve (osztály) – pályázat (tanév)”, pl.: Nagy Gizella (LS) – pályázat 2023/24.

A pályázathoz mellékelni kért igazolásokat kérjük külön-külön dokumentumban csatolni, illetve kérjük az egyes fájlokat az alábbi protokoll szerint elnevezni.

családnév_keresztnév_igazolt adat_dátum, ahol

 • családnév – a pályázatot benyújtó család / tanuló vezetékneve
 • keresztnév – az eltartói közösség azon tagjának a keresztneve, akivel kapcsolatos adatot a dokumentum igazol (ha az igazolás nem kötődik személyhez, akkor a fájlnév ezen eleme elhagyandó)
 • igazolt adat – az igazolt adat vagy a dokumentum típus megjelölése (pl.: NAV, munkaltatoi, csaladi_potlek, hallgatoi, osztondíj, allaskeresesi, berleti_díj, berleti_szerzodes, tartos_beteg, SNI, stb.
 • dátum – az igazolás benyújtásának dátuma ééhhnn formátumban.

Ha a példabéli Nagy Gizella édesanyja Zsuzsa, édesapja Viktor, bátyja pedig Máté, akkor egyes igazolások elnevezése tehát a következők szerint alakul:

 • Nagy_Zsuzsa_NAV_230331  – az édesanya 2023.03.31-én benyújtott NAV jövedelemigazolása
 • Nagy_Viktor_munkaltatoi_230331 – az édesapa 2023.03.31-én benyújtott munkáltatói igazolása
 • Nagy_Mate_hallgatói_230415 – Gizella felsőoktatásban tanuló bátyjának 2023.04.15-én, utólag benyújtott hallgatói jogviszony igazolása
 • Nagy_Mate_osztondíj_230415 – Gizella felsőoktatásban tanuló bátyjának 2023.04.15-én utólag benyújtott ösztöndíj igazolása
 • Nagy_berleti_szerzodes_230331 – az albérletben élő család, 2023.03.31-én benyújtott bérleti szerződése

Benyújtás előtt kérjük, hogy gondosan ellenőrizzék a megadott adatok megfelelőségét, a kitöltés hiánytalanságát, a csatolandó igazolások teljeskörűségét, illetve az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító fájl elnevezéseket.  

9.     Hiánypótlási lehetőség

A formai és tartalmi ellenőrzést az Intézmény a pályázat benyújtásától számított 5 munkanapon belül elvégzi. Amennyiben az Intézmény az ellenőrzés során hiányosságokat, ellentmondásokat tár fel, egy alkalommal, a feltárt összes hiba feltüntetésével, legfeljebb 5 munkanapos határidő megjelölésével elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Amennyiben a hiánypótlás teljesítése után valamely formai vagy tartalmi hiba továbbra is fennáll vagy esetleg új hiba keletkezett, illetve, ha a Szociális Bizottság rendelkezésére álló adatok és információk ellentmondásosak, a Szociális Bizottságnak – telefonos megkeresés, személyes találkozás és / vagy környezettanulmány / családlátogatás kezdeményezése útján – tisztáznia kell az ellentmondásokat. Környezettanulmány / családlátogatás kezdeményezése esetén annak időpontját a kérelmezőkkel előzetesen egyeztetni szükséges.

A Szociális Bizottságnak jogában áll az elkésett hiánypótlást figyelmen kívül hagyni.

10.     A pályázat elbírálása

A támogatási kérelmek elutasításáról, illetve a megítélt támogatási összeg nagyságáról – tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók esetében az osztályfőnökök és az alapítványi titkár véleményezési joga mellett – a Szociális Bizottság jogosult dönteni.

Nem ítélhető meg támogatás a következő tanévre vonatkozóan az után a már jogviszonnyal rendelkező tanuló után, akinek az IFH-egyenlege a döntés napján elmaradást mutat egészen addig, ameddig a tartozás rendezése maradéktalanul meg nem történik, kivéve, ha a tartozás rendezéséről a Politechnikum és a szülők írásban megállapodtak és a szülők azt a vállaltak szerint teljesítik is.

A formai és tartalmi ellenőrzésen megfelelt pályázatok elbírálásának és a döntés közlésének határideje

 • felvételi eljárásban résztvevő tanuló esetében – 2023. március 17-ig,
 • tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetében – 2023. május 26-ig.

A pályázatok eredményéről e-mailben értesítjük a kérelmet benyújtó szülőket.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai és tartalmi ellenőrzése az eredmény közlésére itt megjelölt határidőben sem felel meg a Szociális alapon adható kedvezmények és támogatások szabályzatában meghatározott kritériumoknak, a támogatási kérelmet a Szociális Bizottság jogosult elutasítani, illetve jogában áll az elbírálásra rendelkezésre álló időszakot meghosszabbítani.

A pályázati felhívással kapcsolatban felmerülő minden kérdés vagy probléma esetén készséggel állunk a rendelkezésükre.

A pályázat benyújtásához kapcsolódó általános jellegű kérdések esetében kérjük keressék

 • Fancsaliné Nagy Mariannát és Lippai Szilviát a szocbiz[kukac]poli.hu címen és a 30/962-1541-es telefonszámon .

A pályázat benyújtásához kapcsolódó igazolások beszerzésével és adóügyi kérdésekkel, illetve az iskola-fenntartási hozzájárulással és annak teljesítésével kapcsolatban felmerülő minden problémával kérjük, keressék

 • Nagy Alice Zitát, az ifh[kukac]poli.hu e-mail címen vagy a 30/915-9714-es telefonszámon

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás