CÉLOK

 • Továbbra is a legfontosabb cél a használható nyelvtudás megszerzése, az egyre magabiztosabb nyelvhasználóvá válás.
 • Nagy jelentősége van a nyelvtanulás révén más ismeretek, készségek és tanulási stratégiák elsajátításának. Ezek lehetőséget adnak az életen át tartó nyelvtanulás gyakorlására, valamint nyelvtudásuk más területen való felhasználására is.
 • Mindenkinek meg kell ismernie az érettségi vizsga követelményeit, feladattípusait, általános szemléletét.
 • A 10. évfolyam végén angol nyelvből letehető az  előrehozott érettségi vizsga. Ennek előfeltétele a sikeres osztályozó vizsga.
 • Angol nyelvből osztályozó vizsgát tehet az, aki a jelentkezési időszakban jelezte a szaktanára és az iskolavezetés felé vizsgázási szándékát és nyilatkozott arról is, hogy az osztályozóvizsga után szeretne-e továbbra is angolórára járni. Az osztályozóvizsga rendjét az EMMI 20/2012-es rendelete szabályozza:

  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm

  Az angol nyelvi osztályozó vizsga szintje a Közös Európai Referenciakeret B2 szintje:

  http://www.nyelviskola.hu/kozos-europai-referenciakeret-szintek

  Az angol nyelvi osztályozó vizsga követelményeit az emelt szintű érettségi követelményekhez igazítjuk, az osztályozó vizsgán írásbeli és szóbeli részen is bizonyítania kell a tanulónak a tudását. Mind az írásbeli, mind a szóbeli részre egyénileg készülnek fel a jelentkezők.

 

TÉMAKÖRÖK

Az évfolyamon az Oxford University Press English File Third Edition kiadványait, illetve a National Geographic kiadó  Close-up kiadványának egyes köteteit használjuk. A csoportok beosztása, vagy a szaktanárok javaslata és az előző évi csoportkialakítások alapján, vagy szintfelmérő teszt alapján történik.

EF intermediate B1- – B2-

EF upper-intermediate B2- – B2+

NEF advanced C1- – C1+

Close-up C1

Close-up C2

A csoportra vonatkozó, a fentieket kiegészítő konkrét követelményeket (értékelés módja, tankönyv, nyelvtani anyag, füzet-és szótárhasználat, munkaformák az órán, az egyes témák sorrendje stb.) a tanév elején a szaktanár ismerteti.

 

 

 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tizedik évfolyamon heti 4 órában tanulják a diákok az angol nyelvet.  Ebből heti 2 órában anyanyelvi tanárral dolgoznak a diákok.  Az órai csoport- pár- és projekt munkák mellett a házi feladatoknak, az önálló tanulásnak is nagy hangsúlyt kell kapnia.

 

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés a házi feladatok, a felszerelés, az órai mérések és az órai munka alapján történik. A házi feladat, felszerelés hiányáért alkalmanként egy mínusz jár, három-öt ilyen mínusz egy elégtelen osztályzatot jelent. A kötelező értékelési alkalmakon túl a kiemelkedő órai vagy otthoni teljesítményt pluszokkal vagy akár osztályzattal is értékeljük.

Az értékelés történhet pontrendszer segítségével is (erről a szaktanár dönt), ahol a tanulók pontokat szerezhetnek a munkájukkal, és ezeket a pontokat váltja át a szaktanár érdemjegyre (havonta vagy kéthavonta). Ilyenkor a ponttáblázat egy mindenki számára elérhető helyen van (például a Microsoft Office 365 belépővel látható OneNote jegyzetfüzetben), és a számonkérésekre, feladatokra kapható pontokról a szaktanár még a beszámoló előtt tájékoztatást ad. A pontrendszerrel dolgozó csoportokban kiemelt cél, hogy kevesebb stressz forrása legyen az értékelés.

Az írásbeli dolgozatok eredményét a következő módon váltjuk át érdemjegyre:

89 – 100 % – (5) jeles

76 –   88 % – (4) jó

63 –   75 % – (3) közepes

50 –   62 % – (2) elégséges

  0 –   49 % – (1) elégtelen

A félévi és év végi osztályzatot a felsorolt részjegyekből átlagszámítással képezzük: 

 • a szóbeli felelet(ek) osztályzata(i)
 • a témazáró dolgozatok jegyei
 • a röpdolgozatokra kapott jegyek
 • az órai munkára kapott osztályzatok
 • otthoni munkára kapott jegyek
 • esetleg a házi feladatok vagy felszerelés hiánya miatt kapott érdemjegy(ek).

 

Bizonyos esetekben a tanár pedagógiai szempontokat figyelembe véve mérlegelhet.

A továbbhaladás feltétele, hogy a három fő részterület (órai munka, otthoni munka, számonkérések) mindegyikében el kell érni az elégséges szintet (50 %-ot).