CÉLOK

A beszédművelés óra célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.

Ez egy beszédkészséget fejlesztő gyakorlati óra.

A gyakorlatok a közvetlen emberi – és nem a közvetett, írásbeli – kommunikációt segítik. Elsősorban a tudatos verbális és non-verbális elemek használatát tanítja, de a gyakorlatok során kitérünk a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségére és értelmezésére is, hiszen csak ezek ismeretében beszélhetünk hitelességről.

TÉMAKÖRÖK

Megfigyelés (testmegfigyelési gyakorlatok)
Mindennek az alapja a megfigyelés. A különböző célú gyakorlatokat minden esetben tudatos megfigyelés előzi meg. Csak ezek után kerül sor a program gerincét kitevő beszédgimnasztikai gyakorlatokra, valamint az ezzel részben párhuzamosan haladó, részben önálló egységet képező nonverbális gyakorlatokra.

Beszédtechnika (beszédgimnasztikai gyakorlatok)
A beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok a közvetlen emberi kommunikációt segítik. Elsősorban a tudatos verbális elemek használatának megtanítása a cél, de a gyakorlatok során a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségének és értelmezésének megismertetése is fontos a hitelesség érdekében.

Non-verbális elemek (kommunikációs gyakorlatok)
A verbális kommunikációt kiegészítő és helyettesítő gyakorlatok a közvetlen emberi kommunikációt segítik. A nonverbális elemek használatának megtanítása a cél, a gyakorlatok során a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségének és értelmezésének megismertetése is fontos a hitelesség érdekében.

Gyakorlati felhasználás (a beszédművek összeállítása és elmondása)
Az évet összefoglalásként egy – szabadon választott témájú – beszédmű, (kis)előadás, az erre való felkészülés, illetve ennek bemutatása zárja. Itt összegződik az eddig megfigyelt, megtanult, begyakorolt ismeret.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

 

ÉRTÉKELÉS

1. A beszédművelés órán az értékelés folyamatos. A diák minden – az adott óra anyagával kapcsolatos – megnyilvánulására a tanár – „+” vagy „–” formájában – visszajelez. Minden órán mindenki legalább egy „+”-t vagy „–”-t, fontosabb feladatok esetén „++”-t, „+–”-t vagy „– –”-t kap. Minden ötödik óra után a visszajelzések százalékos arányában (az alábbiakban olvasható százalékhatárokkal) valamennyi diák órai munka jegyet szerez.

0 % – 40 % elégtelen
41 % – 55 % elégséges
56 % – 70 % közepes
71 % – 85 %
86 % – 100 % jeles

2. Az év végén minden tanulónak önálló és a többiek előtt bemutatandó feladatot kell megoldania. A bemutatás feltétele az év elfogadásának. Minden tanuló és a tanár egyénileg értékeli társát/tanítványát. Az értékelés eredménye alapján a tanuló bemutató jegyet kap a bemutatóra, aminek súlya egyenértékű az egész évben órai munkára kapott jegyek súlyával.

Az így szerzett érdemjegyek súlyozott átlagából született – a tanár által felfelé vagy lefelé kerekített – végső jegy alkotja a félévi, illetve az év végi osztályzatot.