CÉLOK

A drámaórák célja kettős: sajátos eszközökkel (beszéd- és koncentrációs gyakorlatok, improvizációk, helyzetgyakorlatok, csoportos feladatok, illusztrációk, bemutatók, példajátékok stb.) egészítjük ki a művészetismeret-kommunikáció órákon aktuálisan megismert művek feldolgozását, de ezen túl a drámaoktatás sajátos, önálló célokkal is rendelkezik. Ilyenek a kommunikáció, kooperáció fejlesztése, együttes élmények szerzése a csoportos játékok révén, az alkotó és kapcsolatteremtő képesség fejlesztése. A drámaoktatás során a tanulók az összpontosítást, munkájuk megtervezését is „tanulják”, ami pozitívan csatolódik vissza minden iskolai teljesítményben.

TÉMAKÖRÖK

Kisfiúk és nagyfiúk
A diákok aktuális életproblémáival rokon kérdések felvetése, értelmezése, modellálása eljátszott helyzetekben.

A vicctől a groteszkig
A komikum forrásai és változatai. A komikum mint emberi hibák és társadalmi visszásságok leleplezésének eszköze – a komikum társadalomkritikai és pedagógiai funkciójának megértése. A nyelv szabálysértő alkalmazása a gyakorlatban komikumforrásként; a humor és az irónia szerepe, hatása a verbális és nonverbális kommunikációs folyamatban.

Eposz és komikus eposz
Karaktertípusok és jellegzetes magatartásformák megnevezése. Az eposz műfaji jellegzetességeinek megismerése és azonosítása a tárgyalt művekben, a komikum forrásainak felismerése a tanult eposzparódiában. Az időmértékes verselés felismerése, a cselekmény elemeinek elkülönítése és szerkezetének bemutatása.

A komédia
A komikum forrásainak és változatainak bemutatása; emberi hibák és társadalmi visszásságok komikus leleplezésének megismerése. A komédia műfaj megismerése. Néhány komikus jellemhiba megnevezése, a karakterhibák korhoz kötött és örök összetevőinek felismerése, megjelenítése.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A bemutató órákat kivéve minden óra egy önálló tartalmi egység – állandó struktúrával:

 • A téma ismertetése. Elméleti alapok, háttérismeretek. Frontális felvezetés/beszélgetés a témáról.
 • Állandó gyakorlatok. Áthangoló koncentrációs feladatok nagycsoportban.
 • Témához kapcsolódó csoportos feladatok. (Témától függően elmaradhat.)
 • A téma feldolgozása jelenet formájában.
  • Konkrét feladat részletes, pontos ismertetése.
  • Csoportbontás (véletlen: 3-4 fő/csoport)
  • Csoportmunka: felkészülés a bemutatóra
  • Bemutatók
  • Értékelés (tartalmi, formai, minőségi, mennyiségi szempontok alapján).
 • Az óra rövid értékelése., a plusz/minuszok dokumentálása.

ÉRTÉKELÉS

Folyamatos órai értékelés

Minden órán mindenki legalább egy visszajelzést (+ vagy –) visszajelzést kap.
Visszajelzések:

 • bemelegítéskor és a feladatok előkészítésekor (+) és (–),
 • önálló és csoportos feladatoknál (++), (+–), (– –)

Minden ötödik óra után a visszajelzések arányában mindenki órai munka jegyet kap.

Előre megadott feladatok értékelése

Az év során két-három alkalommal kap minden tanuló önálló (bemutatandó) feladatot.
Visszajelzések:

 • Minden tanuló és a tanár értékeli társát, tanítványát

Az értékelés eredménye alapján a tanuló bemutató jegyet kap a bemutatóra, ami 3 órai munka jeggyel egyenértékű.

A drámaórákon szerzett jegyek egyharmad arányban számítanak bele az irodalom osztályzatba.