CÉLOK

A tárgy elsődleges célja a Földet egységes rendszerként szemlélő attitűd kialakítása. Az anyagok természeti környezetben való előfordulásának bemutatása, a kémiai anyagismeret bővítése, valamint a nyersanyagok készleteivel való fenntartható gazdálkodás szükségességének felismertetése,  a fenntartható környezet iránti igény kialakítása, elmélyítése. Megismerik, megértik  a diákok az életközösségek belső kapcsolatait a fajok közötti kölcsönhatások típusain keresztül.

A cél, hogy felnőttként olyan állampolgárokká váljanak, akik a modern identitás összetevőjeként értelmezik és élik meg a környezeti problémákkal kapcsolatos felelősségérzetet, s mindennapjaik során környezettudatos módon alakítják saját fogyasztói szokásaikat.

A szűkebb és tágabb környezetünkben előforduló problémákat igyekszünk nemzetközi példákkal párhuzamosan megjeleníteni. A magyar nyelvű bevezetők és szakszókincs megismerése mellett a diákok nagyrészt angol nyelven fognak tájékozódni, anyagot gyűjteni és rendszerezni, végül saját projekteket bemutatni a foglalkozások során.

TÉMAKÖRÖK

Környezeti nevelési érzékenyítés

Városi Iskola

Globális problémák (Gondolkodj globálisan!)

Egyéni válaszok, helyi cselekvések (Cselekedj lokálisan!)

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A félév során mind az egyéni, mind a csoportos munkaformák megjelennek. A részben kötelező, részben választható tevékenységek köre változatos: lehetőség adódik kiselőadásra, projektmunkára, kutatómunkára, vitára, esettanulmányra, filmelemzésre.

A tartalmi tudás elsajátítását és a személyre szabott képességfejlesztést  korszerű digitális oktatási környezet segíti. A tanórákon és az otthoni felkészülés során a Microsoft Office 365 virtuális osztálytermet használják a tanulók.

ÉRTÉKELÉS

A diákok a különböző munkaformákban elkészült anyagokat portfólióba gyűjtik. Ez segíti a tanári értékelést, de a diákok egymás közötti, illetve önértékelését is.

Ötfokú osztályzattal és szövegesen értékelünk.

A szöveges értékelés jelentősége a készségek, képességek fejlődésének nyomon követése miatt a megszokottnál nagyobb.

Az értékelés egyes fázisaiban építeni kívánunk a diákok csoportos és/vagy egyéni önértékelésére is.

A féléves munka értékelésében azonos súllyal bír az egyéni kutatómunka és aktivitás, valamint a csoportos tevékenységekben – például vita, projektmunka – való részvétel.

Az ötfokozatú osztályzatnak és a szöveges értékelésnek a nyelvi jegy is részét képezi. A nyelvi összetevőben azt értékeljük, hogy a diák mennyire önállóan képes az angolt a különböző munkaformákban, illetve a szóbeli és írásbeli kommunikációban használni.

Az osztályzat az év végi bizonyítványban is megjelenik.