CÉLOK

A 12. évfolyam tananyaga makroökonómiai szempontból közelíti meg a gazdaság működést, ennek keretein belül a tanulók megvizsgálják melyek azok a gazdasági jelenségek, problémák, amelyek indokolttá teszik az állam gazdasági szerepvállalását. Részletesen elemzésre kerülnek az állami beavatkozás típusai és ezek konkrét gazdaságtörténeti megvalósulása. Mindezek segítenek abban, hogy értsék a nemzetgazdaságban zajló folyamatokat, hogy gazdasági szereplőként tudatos döntéseket hozhassanak, felkészülve azokra a makrogazdasági jelenségekre, amelyek döntően befolyásolhatják élethelyzetüket, mint gazdasági válság, infláció, munkanélküliség. A különböző közgazdasági iskolák nézeteivel való megismerkedés segíti annak megértését, követését, hogy a kormányzatok, a politikai élet szereplői miként vélekednek az aktuális gazdasági kérdésekről, miként kívánják orvosolni az egyes problémákat.

TÉMAKÖRÖK

Bevezetés a makrogazdaság világába

 • A makrogazdaság szereplői és a makrogazdaság egyszerűsített modellje
 • A nemzetgazdaság teljesítményének mérése
 • A gazdasági teljesítmény és az életszínvonal kapcsolata
 • Pénztörténeti korszakok II. – Az arany és pénzhelyettesek korszaka –
 • A növekedés problémája, klasszikus válságok a XIX. században
 • John Maynard Keynes elmélete , a fiskális gazdaságpolitika lényege

Az állam gazdasági szerepvállalása és gazdálkodása 

 • Az állam feladatai
 • Közkiadások
 • Az adók

A nemzetgazdaság munkapiaca 

 • A munkapiac és szereplői
 • Munkanélküliség
 • A munkanélküliség típusai
 • A munkanélküliség következményei
 • Harc a munkanélküliség ellen

A nemzetgazdaság pénzpiaca

 • A pénzpiac szereplői
 • A modern pénzteremtés mechanizmusa
 • Infláció fogalma, fokozatai
 • Az infláció okai
 • Az infláció költségei
 • Inflációs gyógymódok

A gazdaságpolitika lehetőségei

 • A gazdaságpolitika fogalma és eszközrendszere
 • Fiskális politika
 • Monetáris politika
 • Kínálati gazdaságpolitika
 • Gazdaságfilozófiák és a gazdaságpolitika összefüggései

Nemzetközi gazdaság

 • A nyitott makrogazdaság
 • Valutapiac
 • Fizetési mérleg

Nemzetközi kereskedelempolitikai elvek és fejlődésük

 • A középkori távolsági kereskedelem
 • Merkantilizmus
 • Komparatív elméletek tana
 • Protekcionizmus
 • Az integráció története

Az Európai Unió és globalizáció

 • Az EU története
 • Az EU intézményei
 • Magyarország és az Európai Unió
 • Globalizáció vagy helyi megoldások
 • Fejlett országok, kontra fejlődő világ

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

 • Statisztikai adatok, táblázatok, grafikonok elemzése
 • Információgyűjtés és elemzés
 • Vita
 • Tájékozódás aktuális hírek, események között
 • csoportmunka, együttműködés

ÉRTÉKELÉS

Az egyes témakörök lezárásakor dolgozatokat íratunk, amelyeket az elért pontszám alapján jeggyel értékelünk. A dolgozat az adott témakörtől, az órán elhangzottaktól, a tananyag mélységétől, a tanulás folyamatosságának igényétől függően lehet nagy- vagy röpdolgozat. A témazáró dolgozatok jegyei kétszeres értékkel számítanak.
A témazáró dolgozatok pótlására  előre kijelölt időben kerül sor. Amennyiben a pótlás nem történt meg, a pótlás megtörténtéig egyes jegyet írunk be a tanulónak. Amennyiben a dolgozatot megírta a diák, ez a jegy felülírásra kerül.
Egy témazáró dolgozatot (maximum 2 tárgyból) lehet javítani a javításra kijelölt napokon.
Az értékelés harmadik területe: az órán teljesítendő feladatok, szóbeli feleletek, órai munka, az otthoni felkészülést igénylő tevékenységek: például a házi feladatok, kiselőadások… stb. 
A dolgozatok, órai munkák osztályzatát a százalékos teljesítmény alapján az alábbi táblázat szerint alakítjuk ki: 
86-100% = 5

71-85% = 4

56-70% = 3

41-55% = 2

0-40% = 1