Francia nyelv

CÉLOK

Általános céljaink a 9ny-12. évfolyamon.: 

 • A diákok a gimnáziumi tanulmányok végére rendelkezzenek hatékony kommunikációképességgel, biztonságos középszintű nyelvtudással a 2. idegen nyelven 
 • Az érettségizni vágyók pedig érjék el a B1/B2-es szintet. 
 • A diákok a nyelvtudás önálló fejlesztésére is alkalmas tanulási stratégiákat sajátítsanak el és a tanult nyelvhez tartozó kultúrát és civilizációt is megismerjék 

Tantervi céljaink: 

9ny évf.               A1- 

9. évf.                  A1 / A1+   

10. évf.                A1+ / A2 

11. évf.                A2+ / B1-  

12. évf.                B1/ B1+ 

A csoportok haladási üteme, motivációja kis mértékben különbözhet, illetve több párhuzamos csoport esetén a szaktanárok véleménye és a csoportok belső haladási eltérései alapján elképzelhető a csoportok szintek szerinti újraosztása (alapcsoport/haladó csoport).   

A franciacsoportok a Talents 1-2. c. nyelvkönyvekből tanulnak sokféle kiegészítő anyaggal. A tanév végére az a célunk, hogy a diákok elérjék az erős A2, illetve akár A2+szintet (szókincs, nyelvtan, civilizáció). 

Választható kisérettségi vizsga 

Kiemelt célunk az évfolyamon, hogy a kisérettségin második idegen nyelvet választó diákok az adott szintjüknek megfelelően felkészüljenek, és lehetőségük legyen minél sikeresebben teljesíteni az érettségi feladattípusaival megegyező írásbeli és szóbeli vizsga követelményeit. 

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Céljaink a tanév végére (A2-/A2kompetenciák): 

 • A tanult témákkal kapcsolatos autentikus szövegek, szituációk tartalmának megértése 
 • Választékosabb szavak, kifejezések megértése, használata, szinonimák és antonimák alkalmazása 
 • Kommunikációs képesség az adott témakörökben, beszélgetés kezdeményezése, reakció, beszélgetés fenntartása és lezárása a helyzetnek megfelelő stilisztikai eszközökkel. 
 • A2-/A2 szintű nyelvtani szerkezetek alkalmazása írásban és beszédben.  
 • Törekvés célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre. 
 • Összefüggő történetmesélés 
 • Hosszabb, előre megtervezett kiselőadás egyénileg és csoportosan.  
 • Hosszabb szövegek strukturált megírása bármilyen igeidőben. 
 • Nyelvtani szerkezetek: összetett és leíró múlt idő, vonatkozó névmások, függő beszéd, Y és EN névmások a névmások helye kijelentő és felszólító módban, igeidő-egyeztetések, a régmúlt, tagadó szerkezetek, kiemelő szerkezet, egyszerű jövő idő 

 
Témakörök: 

 • Gyermekkor 
 • Ünnepek 
 • Nyaralás, úticélok
 • Közlekedési eszközök
 • A ház részei, bútorok, apróhirdetések
 • Házimunkák 
 • Városban való tájékozódás, útbaigazítás 
 • Üzletek, vásárlás 
 • Iskola, tanulmányok, továbbtanulás 
 • Informatika 
 • Pénz, zsebpénz, fizetés 
 • A test részei, egészség és betegségek

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A nyelvórákon a diákoktól aktív részvételt, interakciókat várunk az alábbi munkaformákban: 

 • páros munka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, párbeszédalkotás és -bemutatás)  
 • kiscsoportos munka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés akár digitális felületen)  
 • hallásértés  
 • szövegértés, értelmezés, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása  
 • videó készítése  
 • nyelvtani struktúrák megértése és alkalmazása  
 • információkeresés interneten  
 • online gyakorlás (quizlet, kahoot,….) csoportban, digitális alkalmazások és tananyagok használata 

A tananyag a tankönyvben, munkafüzetben, a Teams és a One Note, az office365 egyéb aplikációin, illetve a kiegészítő anyagokban (Quizlet, Kahoot, játékos feladatok, jstb) található. Az órákon elkerülhetetlen, hogy a diákok saját jegyzeteket is készítsenek (szavak, nyelvtani struktúrák, mondatalkotás, stb). Hasonlóképpen követelmény az otthoni készülés, a leckék, beadandó feladatok, fogalmazások, projektmunkák rendszeres elkészítése a megadott határidőre. 

ÉRTÉKELÉS

Hetente/kéthetente röpdolgozat íratható, félévente általában három nagydolgozat várható, amely két jegyet ír, és megírása kötelező. 

Évente egy vagy két egyéni (vagy páros vagy csoportos) projektet/prezentációt lehet készíteni, ezeket előre ismert szempontok szerint értékeljük. 

Az írásbeli munkák értékelése: 

elégtelen (1)                         0-40 % 

elégséges (2)                      41-55 % 

közepes (3)                        56-70 % 

jó (4)                                   71-85 % 

jeles (5)                              86-100 % 

Az értékelés további tudnivalóiról a tanár tájékoztatja a csoportot. 


Német nyelv

CÉLOK

Általános céljaink a 9ny-12. évfolyamon.: 

 • A diákok a gimnáziumi tanulmányok végére rendelkezzenek hatékony kommunikációképességgel, biztonságos középszintű nyelvtudással a 2. idegen nyelven 
 • Az érettségizni vágyók pedig érjék el a B1/B2-es szintet. 
 • A diákok a nyelvtudás önálló fejlesztésére is alkalmas tanulási stratégiákat sajátítsanak el és a tanult nyelvhez tartozó kultúrát és civilizációt is megismerjék 

Tantervi céljaink: 

9ny évf.               A1- 

9. évf.                  A1 / A1+   

10. évf.                A1+ / A2 

11. évf.                A2+ / B1-  

12. évf.                B1/ B1+ 

A csoportok haladási üteme, motivációja kis mértékben különbözhet, illetve több párhuzamos csoport esetén a szaktanárok véleménye és a csoportok belső haladási eltérései alapján elképzelhető a csoportok szintek szerinti újraosztása (alapcsoport/haladó csoport).   

A németcsoportok a Netzwerk neu A.1.2/Netzwerk neu A 2.1 (alapcsoport) ill. A Netzwerk neu B1.1 (haladó csoport) c. nyelvkönyvekből tanulnak sokféle kiegészítő anyaggal. A tanév végére az a célunk, hogy a diákok elérjék az erős A2, illetve akár A2+szintet (alapcsoport), ill. A B1 szintet (haladó csoport) szókincsben, nyelvtanban, civilizációs ismeretekben. 

Választható kisérettségi vizsga 

Kiemelt célunk az évfolyamon, hogy a kisérettségin második idegen nyelvet választó diákok az adott szintjüknek megfelelően felkészüljenek, és lehetőségük legyen minél sikeresebben teljesíteni az érettségi feladattípusaival megegyező írásbeli és szóbeli vizsga

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Céljaink a tanév végére (A2-/A2kompetenciák): 

 • A tanult témákkal kapcsolatos autentikus szövegek, szituációk tartalmának megértése 
 • Választékosabb szavak, kifejezések megértése, használata, szinonimák és antonimák alkalmazása 
 • Kommunikációs képesség az adott témakörökben, beszélgetés kezdeményezése, reakció, beszélgetés fenntartása és lezárása a helyzetnek megfelelő stilisztikai eszközökkel. 
 • A2-/A2 ill. B1 szintű nyelvtani szerkezetek alkalmazása írásban és beszédben.  
 • Törekvés célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre. 
 • Összefüggő történetmesélés 
 • Hosszabb, előre megtervezett kiselőadás egyénileg és csoportosan.  
 • Hosszabb szövegek strukturált megírása bármilyen igeidőben. 
 • Nyelvtani szerkezetek: létigék, névmások, jelen idejű szabályos igeragozás, visszaható igék, tőhangváltós igék, prepozíciók, kérdőszavak, folyamatos jelen, közelmúlt, befejezett múlt, főnévi igeneves szerkezetek, hasonlító szerkezetek, általános alany. 

 
Témakörök: 

A2 

Szabadidő, étkezések, étterem 

Iskola, tanulás 

Média, film, aktivitás a digitális térben 

Érzések, ünnepek, események 

Város és falu 

Munka, foglalkozások 

B1 

Utazás, nyaralás 

Technika, műszaki és digitális eszközök, reklám 

Változások az életben 

A munka világa 

Környezeti problémák 

Jövőtervezés 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A nyelvórákon a diákoktól aktív részvételt, interakciókat várunk az alábbi munkaformákban: 

 • páros munka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, párbeszédalkotás és -bemutatás)  
 • kiscsoportos munka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés akár digitális felületen)  
 • hallásértés  
 • szövegértés, értelmezés, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása  
 • videó készítése  
 • nyelvtani struktúrák megértése és alkalmazása  
 • információkeresés interneten  
 • online gyakorlás (quizlet, kahoot,….) csoportban, digitális alkalmazások és tananyagok használata 

A tananyag a tankönyvben, munkafüzetben, a Teams és a One Note, az office365 egyéb applikációin, illetve a kiegészítő anyagokban (Quizlet, Kahoot, játékos feladatok, jstb) található. Az órákon elkerülhetetlen, hogy a diákok saját jegyzeteket is készítsenek (szavak, nyelvtani struktúrák, mondatalkotás, stb). Hasonlóképpen követelmény az otthoni készülés, a leckék, beadandó feladatok, fogalmazások, projektmunkák rendszeres elkészítése a megadott határidőre. 

ÉRTÉKELÉS

Hetente/kéthetente röpdolgozat íratható, félévente általában három nagydolgozat várható, amely két jegyet ír, és megírása kötelező. 

Évente egy vagy két egyéni (vagy páros vagy csoportos) projektet/prezentációt lehet készíteni, ezeket előre ismert szempontok szerint értékeljük. 

Az írásbeli munkák értékelése: 

elégtelen (1)                         0-40 % 

elégséges (2)                      41-55 % 

közepes (3)                        56-70 % 

jó (4)                                   71-85 % 

jeles (5)                              86-100 % 

Az értékelés további tudnivalóiról a tanár tájékoztatja a csoportot. 


Olasz nyelv

CÉLOK

Általános céljaink a 9ny-12. évfolyamon.: 

 • A diákok a gimnáziumi tanulmányok végére rendelkezzenek hatékony kommunikációképességgel, biztonságos középszintű nyelvtudással a 2. idegen nyelven 
 • Az érettségizni vágyók érjék el a B1/B2-es szintet. 
 • A diákok a nyelvtudás önálló fejlesztésére is alkalmas tanulási stratégiákat sajátítsanak el és a kultúrát, civilizációt is megismerjék 

Tantervi céljaink: 

9ny évf.               A1- 

9. évf.                  A1 / A1+   

10. évf.                A1+ / A2 

11. évf.                A2+ / B1-  

12. évf.                B1/ B1+ 

A csoportok haladási üteme, motivációja kis mértékben különbözhet, illetve több párhuzamos csoport esetén a szaktanárok véleménye és a csoportok belső haladási eltérései alapján elképzelhető a csoportok szintek szerinti újraosztása (alapcsoport/haladó csoport).   

Az olaszcsoportok a Nuovissimo Progetto Italiano. nyelvkönyvekből tanulnak sokféle kiegészítő anyaggal. A tanév végére az a célunk, hogy a diákok elérjék az erős A2, illetve akár A2+szintet (szókincs, nyelvtan, civilizáció). 

Választható kisérettségi vizsga

Kiemelt célunk az évfolyamon, hogy a kisérettségin második idegen nyelvet választó diákok az adott szintjüknek megfelelően felkészüljenek, és lehetőségük legyen minél sikeresebben teljesíteni az érettségi feladattípusaival megegyező írásbeli és szóbeli vizsga követelményeit.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Céljaink a tanév végére (A2-/A2kompetenciák): 

 • A tanult témákkal kapcsolatos autentikus szövegek, szituációk tartalmának megértése 
 • Választékosabb szavak, kifejezések megértése, használata, szinonimák és antonimák alkalmazása 
 • Kommunikációs képesség az adott témakörökben, beszélgetés kezdeményezése, reakció, beszélgetés fenntartása és lezárása a helyzetnek megfelelő stilisztikai eszközökkel. 
 • A2-/A2 szintű nyelvtani szerkezetek alkalmazása írásban és beszédben.  
 • Törekvés célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre. 
 • Összefüggő történetmesélés 
 • Hosszabb, előre megtervezett kiselőadás egyénileg és csoportosan.  
 • Hosszabb szövegek strukturált megírása bármilyen igeidőben. 
 • Nyelvtani szerkezetek: L étigék, névmások, jelen idejű szabályos igeragozás, visszaható igék, tőhangváltós igék, prepozíciók, kérdőszavak, folyamatos jelen, közelmúlt, befejezett múlt, főnévi igeneves szerkezetek, hasonlító szerkezetek, általános alany. 

 
Témakörök: 

bevásárlás 

találkozás 

ruhák 

Vélemény 

TV műsorok 

Koncert, zene 

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A nyelvórákon a diákoktól aktív részvételt, interakciókat várunk az alábbi munkaformákban: 

 • páros munka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, párbeszédalkotás és -bemutatás)  
 • kiscsoportos munka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés akár digitális felületen)  
 • hallásértés  
 • szövegértés, értelmezés, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása  
 • videó készítése  
 • nyelvtani struktúrák megértése és alkalmazása  
 • információkeresés interneten  
 • online gyakorlás (quizlet, kahoot,….) csoportban, digitális alkalmazások és tananyagok használata 

A tananyag a tankönyvben, munkafüzetben, a Teams és a One Note, az office365 egyéb applikációin, illetve a kiegészítő anyagokban (Quizlet, Kahoot, játékos feladatok, jstb) található. Az órákon elkerülhetetlen, hogy a diákok saját jegyzeteket is készítsenek (szavak, nyelvtani struktúrák, mondatalkotás, stb). Hasonlóképpen követelmény az otthoni készülés, a leckék, beadandó feladatok, fogalmazások, projektmunkák rendszeres elkészítése a megadott határidőre. 

Az olaszórákon alapvetően a tankönyvet és a munkafüzetet használjuk, internetes alkalmazások segítségével tanulunk szavakat, játszunk csoportban. Fordítunk mindkét nyelvről, kisebb fogalmazásokat is írunk. Hallott szövegértés, egyszerűbb videók is vannak hozzájuk tartozó feladatlapokkal

ÉRTÉKELÉS

Hetente/kéthetente röpdolgozat íratható, félévente általában három nagydolgozat várható, amely két jegyet ír, és megírása kötelező. Félévkor és év végén dolgozat várható az addig tanult szókincsből. Év végén a diákok szintvizsgát, vagy kisérettségit tehetnek. 

Évente egy vagy két egyéni (vagy páros vagy csoportos) projektet/prezentációt lehet készíteni, ezeket előre ismert szempontok szerint értékeljük. 

Az írásbeli munkák értékelése: 

elégtelen (1)                         0-40 % 

elégséges (2)                      41-55 % 

közepes (3)                        56-70 % 

jó (4)                                   71-85 % 

jeles (5)                              86-100 % 

Az értékelés további tudnivalóiról a tanár tájékoztatja a csoportot.


Spanyol nyelv

CÉLOK

Általános céljaink a 9ny-12. évfolyamon.: 

 • A diákok a gimnáziumi tanulmányok végére rendelkezzenek hatékony kommunikációképességgel, biztonságos középszintű nyelvtudással a 2. idegen nyelven 
 • Az érettségizni vágyók érjék el a B1/B2-es szintet. 
 • A diákok a nyelvtudás önálló fejlesztésére is alkalmas tanulási stratégiákat sajátítsanak el és a kultúrát, civilizációt is megismerjék 

Tantervi céljaink: 

9ny évf.               A1- 

9. évf.                  A1 / A1+   

10. évf.                A1+ / A2 

11. évf.                A2+ / B1-  

12. évf.                B1/ B1+ 

A csoportok haladási üteme, motivációja kis mértékben különbözhet, illetve több párhuzamos csoport esetén a szaktanárok véleménye és a csoportok belső haladási eltérései alapján elképzelhető a csoportok szintek szerinti újraosztása (alapcsoport/haladó csoport).   

A spanyolcsoportok az a Aula Internacional 1-2  c. nyelvkönyvekből tanulnak sokféle kiegészítő anyaggal. A tanév végére az a célunk, hogy a diákok elérjék az erős A2, illetve akár A2+szintet (szókincs, nyelvtan, civilizáció). 

Választható kisérettségi vizsga

Kiemelt célunk az évfolyamon, hogy a kisérettségin második idegen nyelvet választó diákok az adott szintjüknek megfelelően felkészüljenek, és lehetőségük legyen minél sikeresebben teljesíteni az érettségi feladattípusaival megegyező írásbeli és szóbeli vizsga követelményeit.

TÉMAKÖRÖK / KOMPETENCIÁK

Céljaink a tanév végére (A2-/A2kompetenciák): 

 • A tanult témákkal kapcsolatos autentikus szövegek, szituációk tartalmának megértése 
 • Választékosabb szavak, kifejezések megértése, használata, szinonimák és antonimák alkalmazása 
 • Kommunikációs képesség az adott témakörökben, beszélgetés kezdeményezése, reakció, beszélgetés fenntartása és lezárása a helyzetnek megfelelő stilisztikai eszközökkel. 
 • A2-/A2 szintű nyelvtani szerkezetek alkalmazása írásban és beszédben.  
 • Törekvés célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre. 
 • Összefüggő történetmesélés 
 • Hosszabb, előre megtervezett kiselőadás egyénileg és csoportosan.  
 • Hosszabb szövegek strukturált megírása bármilyen igeidőben. 
 • Nyelvtani szerkezetek: létigék, névmások, jelen idejű szabályos igeragozás, visszaható igék, tőhangváltós igék, prepozíciók, kérdőszavak, folyamatos jelen, közelmúlt, befejezett múlt, főnévi igeneves szerkezetek, hasonlító szerkezetek, általános alany. 

Témakörök:

 • mozi

 • filmönéletrajzi kifejezések

 • otthon, lakás, bútorok

 • hétköznapi szituációk kifejezései

 • utazás

 • receptek, gasztronómia

 • múltbeli tapasztalatok/élmények elmesélése

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A nyelvórákon a diákoktól aktív részvételt, interakciókat várunk az alábbi munkaformákban: 

 • páros munka (páros feladatmegoldás, beszédgyakorlat, párbeszédalkotás és -bemutatás)  
 • kiscsoportos munka (csoportos feladat, projekt, beszélgetések, interjúk, együttműködés akár digitális felületen)  
 • hallásértés  
 • szövegértés, értelmezés, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása  
 • videó készítése  
 • nyelvtani struktúrák megértése és alkalmazása  
 • információkeresés interneten  
 • online gyakorlás (quizlet, kahoot,….) csoportban, digitális alkalmazások és tananyagok használata 

A tananyag a tankönyvben, munkafüzetben, a Teams és a One Note, az office365 egyéb applikációin, illetve a kiegészítő anyagokban (Quizlet, Kahoot, játékos feladatok, jstb) található. Az órákon elkerülhetetlen, hogy a diákok saját jegyzeteket is készítsenek (szavak, nyelvtani struktúrák, mondatalkotás, stb). Hasonlóképpen követelmény az otthoni készülés, a leckék, beadandó feladatok, fogalmazások, projektmunkák rendszeres elkészítése a megadott határidőre. 

ÉRTÉKELÉS

Hetente/kéthetente röpdolgozat íratható, félévente általában három nagydolgozat várható, amely két jegyet ír, és megírása kötelező. 

Évente egy vagy két egyéni (vagy páros vagy csoportos) projektet/prezentációt lehet készíteni, ezeket előre ismert szempontok szerint értékeljük. 

Az írásbeli munkák értékelése: 

elégtelen (1)                         0-40 % 

elégséges (2)                      41-55 % 

közepes (3)                        56-70 % 

jó (4)                                   71-85 % 

jeles (5)                              86-100 % 

Az értékelés további tudnivalóiról a tanár tájékoztatja a csoportot.