CÉLOK

A matematika az általános műveltség része. A hétköznapok eseményei, hírei, problémái közötti értő tájékozódás szükségessé teszi a jelenségek matematikai tartalmának felismerését, értelmezését, adott esetben a probléma matematikai modelljének megalkotását, a modellben való munkát és a kapott eredmények értékelését, összevetését az eredeti problémával.

Az egyes tananyagok feldolgozásához hagyományos és napjaink lehetőségeit is kihasználó tanulási módszerek megismerése egyaránt szükséges.

TÉMAKÖRÖK

Kombinatorika 

 • Leszámlálási alapfeladatok (sorba rendezés, permutáció, variáció)
 • Véges halmaz részhalmazainak száma
 • A 2, 3, 4, stb. elemű részhalmazok száma

 

Algebrai törtek, műveletek algebrai törtekkel

 • Algebrai tört fogalma, értelmezési tartománya
 • Algebrai tört egyszerűsítése, bővítése
 • Algebrai törtek összege, különbsége

 

A másodfokú függvények, másodfokú egyenletek

 • Másodfokú függvények grafikonja
 • Másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek grafikus megoldása
 • Másodfokú egyenletek megoldása megoldóképlettel
 • Másodfokú egyenletrendszerek
 • Szöveges feladatok
 • Másodfokúra visszavezethető problémák (gyökös egyenlet, magasabb fokú egyenlet)
 • Szélsőérték feladatok

 

Geometriai transzformációk 

 • Geometriai transzformációk megadása, áttekintése, tulajdonságai (korábbi ismeretek rendszerezése)
 • Szerkesztések transzformációk segítségével
 • Egybevágó és hasonló alakzatok
 • Feladatok az egybevágóság és hasonlóság alkalmazására
 • Vektorok, vektorműveletek, vektorok alkalmazása
 • Arányossági tételek a derékszögű háromszögekben
 • Számítási feladatok (hasonló síkidomok területe, hasonló testek térfogata, szakaszok és szögek kiszámítása a transzformációk segítségével)

 

Trigonometria

 • Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése a derékszögű háromszögben
 • Hosszúságok és szögek kiszámítása a trigonometria alkalmazásával
 • Gyakorlati alkalmazások

 

A csoport haladási tempójától függően a fenti témakörök bővülhetnek más anyagrészekkel a következő tanév anyagából.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Minden témakörben

 • A tanult fogalmak, tételek pontos ismerete
 • Önálló feladatmegoldás

ÉRTÉKELÉS

A tanév során a számonkérés többféle formában történik. Az előre bejelentett röpdolgozatok 10-25 perc terjedelműek lehetnek, míg a témazáró dolgozatok 45 percesek. Az írásbeli munkákon kívül az értékelés részét képezi az órai munka (csoportos és egyéni), az otthoni munka, a kötelezően kiadott vagy vállalt feladatok elvégzése (pl. kiselőadás megtartása), az órai munkához szükséges felszerelés megléte (füzet, könyv, számológép, egyéb eszközök).

Az értékelés súlyozott osztályzatokkal történik. A röpdolgozatok és az órai, otthoni, egyéb munkák súlya egy, a témazáró dolgozaté három. A matematika kisérettségin szerzett jegy két témazáró dolgozatnak felel meg. A röpdolgozatokkal, témazáró dolgozatokkal elért osztályzatok súlya az értékelésben legalább 50% és legfeljebb 90%. Az év végi osztályzatot a tanév során elért osztályzatok súlyozott átlaga alapján állapítja meg a tanár. A kerekítés során „0,5-ig” lefelé kerekít, „0,5-0,7-ig” a tanár mérlegeli a felfelé vagy lefelé kerekítést, „0,7-től” felfelé kerekít.