CÉLOK

A tantárgy fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanulási tevékenységei a digitális eszközökkel való egyéni és közösségi tanulási módozatokon keresztül megélt élményként jelennek meg. Az internet világának, a digitális eszközöknek, a mozgókép formanyelvének valamint ezek működési mechanizmusainak ismerete más tantárgyak tanulását is nagyban támogathatja.
A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. A közös cél érdekében zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások folyamatát.

Legfontosabb célkitűzések: a médiatudatosság képességének kialakítása, tisztában kell lenni a média társadalmi és véleményformáló szerepével, hogy internet világában magabiztosan és felelősen tájékozódjanak. Emellett a mozgókép formanyelvények megismerése műfaji és szerzői filmek alapján (különös tekintettel a magyar filmművészet kiemelkedő alakjaira). Mindezeket jelentős részben alkotói eszközökkel kívánjuk elérni, számos esetben a tanulók rendelkezésére álló eszközök (illetve az iskola jól felszerelt stúdiójának) használatával gyakorlati tapasztalatot is szereznek, így ez a tantárgy a befogadói és az alkotói személyiség fejlesztését is szolgálja, valamint lehetővé teszi, hogy a diákok ne csak passzív befogadói, hanem aktív résztvevői is lehessenek a média világának.

Mivel a fakultációs csoportokban igen nagy számmal tervezik a közép- vagy emelt szintű érettségi letételét, így a célok között szerepel az erre való folyamatos felkészítés.

TÉMAKÖRÖK

Egyetemes és magyar filmtörténet az avantgárdtól napjainkig.

A szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra) fogalmának ismerete, képesség ezen kulturális beszédmódok felismerésére, jellemzésére. A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet jelentősége és értékei a nemzeti kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles magyar rendezők és színészek. 

A média üzenet hatásmechanizmusa – hatáselméletek. A médiaerőszak hatásának elemző megismerése. Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: szellemi önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás kialakítása; az információbiztonság, a közszféra és a magánszféra a médiában.

A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás, információáramlás irányítása, a véleményformálás lehetőségei, feladatai.

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

Egyéni és csoportos filmkészítési gyakorlat. Projektek, esszék írása filmes és a médiához kapcsolódó témákból. Interjúk készítése saját vagy megbeszélt téma alapján. Fotósorozat készítése dokumentáló és fikciós jelleggel. A feldolgozott anyagrészek után az ehhez kapcsolódó érettségi feladatok próbája (filmes szövegértési gyakorlat, projektek felépítése).

ÉRTÉKELÉS

Órai és órán kívüli csoportos és egyéni feladatok, órai és házi dolgozatok, portfóliók, kiselőadások és gyakorlati feladatok, projektek készítése alapján történik. ( A tanév során házi feladatként 2-3 film otthoni megtekintése kötelező és jeggyel jár.)
Az órai és házi feladatok jegye egyszeres szorzójú, a dolgozatok, esszék, kiselőadások kétszeres jegyet érnek, a nagyobb projektek viszont háromszoros értékkel is bírhatnak. A jegyek értékét a feladat kiadásakor minden esetben közölni kell.