A vizsga leírása

A MIK vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga egy festmény bemutatása elemző esszé formájában a tanult szempontok szerint. A diákok számítógépen írják, az elvárt terjedelem minimum 450 szó, a rendelkezésükre álló idő 90 perc. A dolgozat értékelésénél – az írásbeli érettséginek megfelelően – figyelembe vesszük a felépítés logikáját, a fogalmazás stílusát, nyelvhelyességét és helyesírását. Ezen kívül értékeljük a szövegszerkesztési ismeretek alkalmazását is.

A vizsga szóbeli része egy 15-20 perces, önálló prezentáció. Az ezt megelőző felkészülés hosszabb folyamat. Hetekkel korábban a diákok 20 téma közül húznak egyet, amelyhez anyagot gyűjtenek, vázlatot, majd szemléltető anyagot (papíralapút, prezit, ppt-t, társasjátékot stb.) készítenek, közben konzultálnak a tanárukkal, végül a 2 fős vizsgabizottság előtt bemutatják a projektjük eredményét. A kihúzott témához ötleteket és szempontokat is kapnak.

Alapvetően azt várjuk el a diákoktól, hogy a tanult anyagból készüljenek, de egyéni találékonyságukra van bízva, hogy beemelnek-e a prezentációjukba mást is. A folyamat része két kötelező konzultáció, amelyek során – szükség esetén – segítséget adunk a további munkához.

Értékelés:

Három részeredményből összesen 100 pontot lehet szerezni:

írásbeli: 35 pont (tartalom: 20, előadásmód: 10, informatika 5);

szóbeli: 50 pont (tartalom: 35, előadásmód: 15);

két konzultáció: 5 + 10 pont.

A sikeres kisérettségi teljesítésének feltétele (összhangban az érettségi elvárásaival), hogy a vizsgázónak minden vizsgarészből (írásbeli, szóbeli, konzultációk) legalább 10%-ot el kell érnie.

A pontszámból a munkacsoport általános értékelése szerint képezzük a kisérettségi érdemjegyet.

40%-tól            2 elégséges

55%-tól            3 közepes

70%-tól            4 jó

85%-tól            5 jeles

A kisérettségi művészetismeret és kommunikáció tantárgyból egyaránt két-két, témazáró értékű jegyet ér.

Témák:

 1. Hérosz, heroizmus a művészetben
 1. Isten(ek) és emberek
 1. Szerelem és halál
 1. Mulandóság a művészetben
 1. Fény és sötétség a művészetben
 1. Ritmus a művészetben
 1. Természetábrázolás a művészetben
 1. A sziget és a kert 
 1. Kompozíció – elrendezés és arányok
 1. Menny és Pokol
 1. Játék
 1. Test és lélek
 1. Bűn és bűnhődés
 1. Tér a művészetben
 1. Idő
 1. Szabályok és szabályszegések
 1. Háború és béke
 1. A szép és a rút
 1. Komikum és tragikum
 1. A négy őselem

(A felsorolt listát a tananyag ütemezésének függvényében a szaktanárok – a csoportjukkal egyeztetve – módosíthatják.)