CÉLOK

A tantárgy elsődleges célja a művek értő befogadásához szükséges készségek és képességek fejlesztése és a kronológiai sorrendben tárgyalt művészeti korok szemléletmódjának, gondolatvilágának, alkotásainak megismerése. Ebből következően a művészetismeret–kommunikáció tantárgy tananyagának legfőbb törekvése a szövegértelmezés és a szövegalkotás minél magasabb szintjének elérése; a hermeneutika, illetve a szövegeket jellemző kifejezésmódok törvényeinek, eszközeinek vizsgálata, illetve ehhez kapcsolódóan a szövegértési, -alkotási és -elemzési készségek fejlesztése. A diákoknak el kell érniük a nyelvismeretnek és a nyelvhasználatnak azt a szintjét, amely a befogadás (szóbeli és írásbeli szövegek megértése) és a közlés (beszéd és írás) területén szilárd alapot ad az önálló ismeretszerzésre, az egyre gazdagodó tudattartalmak kifejezésére.

A műértelmezés magában foglalja képzőművészeti alkotások tanulmányozását is. Mindezt a művészettörténet időrendjében haladva ismertetjük meg a diákokkal. A nyelvi „alapanyagok” a művészetismeret tantárgy törzsanyagában is szereplő versek, prózai művek, így a két tantárgyat egységben tanítjuk (de külön jegyet adunk rá) – szem előtt tartva az éppen hatályos érettségi rendszert. 

TÉMAKÖRÖK

 • Az európai barokk művészete
 • A magyarországi barokk irodalom
 • A nyelv mint változó jelenség
 • A klasszicista színház és dráma 
 • A felvilágosodás korának művészete: klasszicizmus, rokokó, preromantika
 • Portrék a magyar irodalomból a felvilágosodás és a romantika határán
 • Nyelvtörténeti rendszerezés
 • A romantika irodalma, régi és új műfajok
 • A szöveg

Kötelező olvasmányok 

 • Cervantes: Don Quijote – részletek
 • Zrínyi: Szigeti veszedelem – részletek
 • Moliére: Tarttuffe
 • Voltaire: Candide
 • Swift: Gulliver utazásai – részletek
 • Goethe: Faust – részletek
 • Goethe: Az ifjú Werther keservei
 • Hoffmann: Az arany virágcserép vagy Hugo: Nyomorultak – részletek
 • Puskin: Anyegin – részletek
 • Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A diákok változatos munkaformákban dolgoznak: a tanórai jegyzetelésen kívül készíthetnek portfóliót, írnak házi dolgozatot, röpdolgozatot, témazárót, részt vesznek projektmunkákban, illusztrációkat  és  egyéb kreatív feladatokat, akár saját műveket is alkotnak. Tartanak kiselőadásokat, melyekhez szemléltető eszközöket kell készítenük lehetőleg digitális felületen. A csoportmunkák során a közös tevékenységnek mindig valamilyen “produktum” a végeredménye, ezt prezentálniuk kell az osztály előtt. A különféle számítógépes programokkal készített feladatok megoldása lehet órai vagy házi feladat is. A költemények és a rövidebb novellák elolvasása történhet a tanórákon, de a memoriterek megtanulása és a kötelező irodalom elolvasása otthoni tevékenység. 

ÉRTÉKELÉS

A különböző fent felsorolt tevékenységeket jeggyel értékeljük, egy-egy nagydolgozat/témazáró háromszoros súlyú jegyként kerül be a naplóba. A portfólió – mivel többhetes kitartó munka ereedménye – két nagydolgozattal ér fel. Minden fogalmazásra, portfólióra, házi dolgozatra nyelvi (szerkezet, stílus, nyelvhelyesség, helyesírás) jegyet is adunk. Ezen kívül +/–szal értékelhetjük az órai munkát, a szépen vezetett füzetet, kisebb fogalmazási feladatokat. A nagyobb lélegzetű munkák (pl. projektek) esetében szóban vagy írásban részletesen értékeljük a diákok teljesítményét. Az évfolyam egyik legfontosabb megméretése a kisérettségi vizsga (leírását ld. külön!).