CÉLOK

A politechnikumi fejlesztésű Multikultúra fakultáció ettől a tanévtől kezdve Állampolgári ismeretek néven szerepel a közoktatásban és fakultációs választékunkban is.

Az Állampolgári ismeretek fakultáció az alapvető állampolgári ismeretekkel, valamint a jelenkor társadalmi kérdéseivel, konfliktusaival, a társadalmi együttélés összetevőivel foglalkozik. A fakultáció tananyaga, illetve a foglalkozáson folyó tevékenységek számos ponton kapcsolódnak a történelemórákon szerzett ismeretekhez. Egyrészt bővítik, kiterjesztik azok körét, másrészt lehetőséget nyújtanak a társadalmi folyamatok, jelenségek mindennapi életben tapasztalható megnyilvánulásainak tanulmányozására, értelmezésére.

A kétéves kurzus elvégzésével a diákok felkészülhetnek az „Állampolgári ismeretek” tantárgy középszintű érettségi vizsgájára, amely a „választható” érettségi vizsgatárgyak között szerepel. (Az Állampolgári ismeretek tantárgyból nincs emelt szintű érettségi vizsga.)

TÉMAKÖRÖK

A kétéves fakultáció tematikai egységei arányosan, a két évre bontva:

  • A család és a felnőtté válás
  • Kultúra és közösség
  • A társadalmi szabályok
  • Jogi alapismeretek
  • A társadalmi viszonyok
  • Állampolgári ismeretek
  • Az életmód átalakulása
  • Kultúra és globalizáció
  • Az új gazdasági és társadalmi világrend
  • A növekedés határai

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

A tanórákon fokozottan építünk a diákok aktív részvételére, tevékenységére. A tananyag differenciálása elsősorban a személyes érdeklődés és a feladatok csoportos és egyéni választása alapján történik. Az órákon gyakori az egyéni munka (önálló kutatómunka, kiselőadás, órai feladatok), a pár- és csoportmunka.

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés alapja a diákok értő és aktív részvétele, együttműködése az órákon. Ezen kívül félévente két – elsősorban az egyes témák alapfogalmainak elsajátítását, használatát ellenőrző – dolgozat és két beadandó kis terjedelmű esszé/kutatómunka lesz.