TÖRTÉNELEM

A kisérettségi vizsga két részből áll, az írásbeli és a szóbeli vizsga más-más napokon zajlik.

Az írásbeli és szóbeli vizsga témakörei megegyeznek. Valamennyi vizsgarésznél használható a Középiskolai Történelmi Atlasz, amit a diákoknak kell magukkal hozniuk.

Írásbeli vizsgafeladat – 90 perc

1.     rész: források segítségével kompetencia-alapú rövid feladatokat kell megoldani;

2.     rész: egy történelmi esszé kidolgozása források, megadott adatok és a saját ismeretek segítségével.

A szóbeli vizsga menete:

Két vizsgáztató előtt zajlik (a szaktanár és egy külsős szaktanár, aki elnöke a vizsgának).

1.     A vizsgázó tétellapot húz, amelyen a téma és a tételhez kapcsolódó információk (az elvárt felelet vázlatpontjai (ld. alább), kronológiai segédlet, források – szövegek, képek, grafikonok, leírások, stb.) szerepelnek.

2.     A 30 perces felkészülési idő alatt a vizsgázó megírja a felelet vázlatát, felkészül a szóbeli vizsgára.

3.     A felelet kb. 12-15 perces kiselőadás, amely a bizottság számára összképet nyújt a diák adott témával, korszakkal kapcsolatos tudásáról.

*

Témakörök – 2024

1.     Az athéni demokrácia kialakulása és működése

·       Úton a demokráciához: (néhány példa Szolón és Kleiszthenész demokráciát elősegítő reformjaiból)

·       Az athéni társadalom a Kr. e V. században

·       A demokrácia politikai intézményei és működésük

·       A polisz polgárainak részvétele a politikában, közéletben

·       Az athéni demokrácia értékelése

2.     A principátus kialakulása, Caesar és Augustus

·       Az I. triumvirátus résztvevői, konfliktusai

·       Julius Caesar

·       A II. triumvirátus résztvevői, konfliktusai

·       Octavianus (Augustus) principátusának rendszere, értékelése

·       Augustus külpolitikája, a provinciák megszervezése

3.     Az iszlám vallás kialakulása és jellemzői

·       Mohamed fellépése, az iszlám létrejöttének körülményei

·       Az iszlám legfontosabb előírásai a hívők számára

·       A Korán; a hitélet jellemzői

·       Az iszlám elterjedése, az Arab Birodalom

4.     A feudális társadalom, a hűbériség, a középkori uradalom

·       A feudális társadalom csoportjai

·       A hűbériség kialakulása, a hűbéri kapcsolat jellemzői

·       A jobbágyság helyzete, szolgáltatásai, a földesúrhoz való viszony

·       A középkori uradalom felépítése

·       A földesúr – jobbágy viszony, a jobbágyok szolgáltatásai

5.     A középkori város társadalma, a céhes ipar, középkori kereskedelem

·       A középkori város társadalma, jogai és kiváltságai

·       A céhes ipar sajátosságai, működése

·       A középkori kereskedelem jellemzői, útvonalai

·       A középkori egyház szervezete, az egyház szerepe a társadalomban és kultúrában, a szerzetesrendek

6.     A magyarok eredete, vándorlása és a honfoglalás

·       A feltételezett őshaza helye, a nyelvrokonság kérdései

·       A vándorlás okai és állomásai

·       Az egyes területeken a magyarságot érő hatások bemutatása, a magyarság életmódjának, társadalmának változásai a vándorlás alatt

·       A honfoglalás története

7.     Az államalapítás, I. Szent István uralkodás

·       Géza fejedelemsége

·       A „kalandozások” kora

·       Szent István trónra kerülése, az öröklési rend változása

·       A közigazgatás kialakítása

·       Az egyházszervezés

·       A törzsi-nemzetségi társadalom felbomlása, átalakulása

8.     A tatárjárás, az ország újjáépítése

·       Magyarország helyzete és IV. Béla politikája a tatárjárás előtt

·       A tatár támadás körülményei, a tatárjárás története

·       A tatárjárás következményei, pusztítása

·       A királyi hatalom megerősítése, az ország újjáépítése

9.     A középkori magyar gazdaság a XIV. században, az Anjouk uralkodása idején

·       Károly Róbert királyi hatalomba kerülése

·       Gazdaságpolitikája (nemesfémbányászat, pénzkibocsátás, adórendszer)

·       A visegrádi királytalálkozó, a XIV. századi külkereskedelem

·       A középkori magyar városok és városjogok

10.  Hunyadi János törökellenes hadjáratai

·       A Török Birodalom helyzete, politikája, törekvései Hunyadi János idején

·       Az európai nagyhatalmak szerepe a törökellenes küzdelmekben

·       Trónviszály, belpolitikai küzdelmek, ligák harca Magyarországon

·       Hunyadi János hadjáratai

·       Hunyadi kormányzósága

·       A nándorfehérvári csata jelentősége

11.  Mátyás uralkodása

·       Mátyás trónra kerülésének körülményei

·       Mátyás központosítási törekvései, intézkedései

·       Az állam bevételi forrásai, kiadásai

·       Mátyás külpolitikája

·       Reneszánsz kultúra Mátyás udvarában

12.  A nagy földrajzi felfedezések és hatásai

·       A földrajzi felfedezések okai, előzményei, technikai feltételei

·       A Kolumbusz előtti amerikai indián civilizációk

·       A felfedezőutak legfontosabb állomásai

·       Európa és az Újvilág találkozása, következményei

13.  Magyarország három részre szakadása, török világ Magyarországon

·       Az ország három részre szakadásának háttere: a török terjeszkedés

·       A mohácsi csata következményei: két király egy országban

·       Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása

·       Várháborúk, az új végvárrendszer kiépítése, végvári élet

·       A Török Hódoltság berendezkedése, sajátosságai

14.  Az Erdélyi Fejedelemség jellemzői és aranykora

·       Az Erdélyi Fejedelemség létrejötte

·       Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete

·       Bethlen Gábor fejedelemsége, bel- és külpolitikája,

·       Erdély aranykora; nemzetközi kapcsolatok, művelődés

A kisérettségi vizsga értékelése:

Az írásbeli és szóbeli teljesítményt a bizottság összegzi, s ennek alapján jeggyel és szövegesen értékeli a vizsgázó tudását, képességeit.

A dolgozat és szóbeli felelet értékelésének szempontjai:

·       a feladat címének, témájának való megfelelés,

·       a történelmi környezetben való tájékozódás mértéke (térben és időben)

·       a megfelelő szaknyelv alkalmazása

·       a forráskritika alkalmazásának képessége

·       az önállóan alkotott szövegek felépítésének logikája, szerkesztettsége,

·       a megfogalmazás stílusa, nyelvhelyessége és helyesírása

·       a feltett kérdésekre adott válaszok helyessége

Értékelés:

40-54 % 2 elégséges

55-69 % 3 közepes

70-84 % 4 jó

85-100 % 5 jeles

A vizsga eredményének beszámítása a tanév végi értékelésbe:

Az írásbeli vizsga jegye, a szóbeli vizsga jegye, valamint a vizsga összesített jegye 1-1 (azaz összesen 3) témazáró dolgozattal megegyező jegyként szerepel a tanév során szerzett osztályzatok között.