Poli
PoliNetikett

A Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium
számítógépes hálózatának felhasználói szabályzata
(PoliNetikett)

 

1. A dokumentum státusa és célja

A hálózat összetett, nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak ezért vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket is. A hálózat a lehetőségekért van és nem a korlátozásokért. Szükség van korlátokra, hogy a szolgáltatások folyamatosan és biztonságosan működhessenek. A szabályzat a biztonsági előírásokat részletezi; a lehetőségek ismertetésére nem hivatott.

Hálózatunk az Internet és egyéb nyilvános hálózatok részét képezi, ezért szükséges, hogy szabályzatunk a nemzetközi normákhoz igazodva magában foglalja mindazokat a szigorú szabályokat és ajánlásokat, amelyek nélkül a hálózat nem működtethető, vagy működése más hálózatokra nézve veszélyes volna.

A hálózat működéséért a jogi felelősséget az iskola egyszemélyi felelős vezetőjeként a pedagógiai vezető viseli. A hálózat üzemeltetői (a rendszergazda és a hálózati operátorok) szakmai felelősséget vállalnak, hogy megteszik az Internet közössége által elvárható lépéseket a hálózat nemzetközi normáknak megfelelő biztonságos üzemeltetéséért.

A szabályzat nem ismerése nem mentesíti a felhasználót a megsértése esetén alkalmazható szankciók, valamint a polgári és büntetőjogi következmények alól.

A szabályzat minden felhasználóra egyformán érvényes.

A szabályzatot szükség esetén – például ha a hálózat fejlődése ezt indokolttá teszi – időről időre felülvizsgáljuk. A módosításokról a felhasználók értesítést kapnak. Ha a módosítást nem fogadják el, hálózati azonosítójukról le kell mondaniuk.

2. Az azonosító és a hálózati hozzáférés

A hálózat felhasználóinak nyilvántartása, a belépések engedélyezése és tiltása a hálózat üzemeltetőinek első számú, elidegeníthetetlen feladata és a hálózat biztonságos működésének alapfeltétele. A felhasználói azonosítók létrehozása és törlése ezért a hálózat üzemeltetőinek kizárólagos joga.

A felhasználói azonosító egy nyilvános felhasználónévből, és egy titkos, csak a tulajdonosa által ismert jelszóból áll. A kettő együtt teszi lehetővé a belépést. Az felhasználónévből képezzük az email-címet (pl. felhasználónév@poli.hu) és a személyes Weboldal címét is. (pl. https://poli.hu/~felhasználónév)

Az azonosítót a munkavállalói, illetve tanulói jogviszony megszűnésekor, végzős diákok esetében a tanév elvégzését követő szeptember hó 30. napján automatikusan megszüntetjük. Amennyiben a felhasználó a továbbiakban is szeretne élni a hálózat használatának lehetőségével, írásban kérvényezheti az azonosító megtartását a hálózat üzemeltetőinél.

A rendszergazda létrehozhat olyan általános, csökkentett jogokkal rendelkező azonosítókat is (pl. guest), amelyekhez nem tartozik jelszó. Az általános azonosítókkal bárki beléphet a hálózatba, akit annak használatától nem tiltottak el.

3. A jelszó

A jelszó mindenkinek a személyes titka, és akkor tölti be rendeltetését, ha csak egy ember ismeri. A jelszó védi a felhasználót, mert illetéktelenek számára lehetetlenné teszi az állományaiba való betekintést, leveleinek elolvasását vagy a felhasználó nevében történő jogosulatlan bejelentkezést, és védi a hálózat többi használóját is, mert lehetővé teszi a szabálysértők azonosítását.

A jelszóválasztásnál alapvető szempont, hogy illetéktelenek ne tudják azt könnyen kitalálni. Az ideális jelszó legalább öt-hat karakter hosszú, számokat és betűket egyaránt tartalmaz. Ne adjuk meg jelszónak barátaink, családtagjaink, esetleg kedvenc háziállatunk nevét, mert azt illetéktelenek néhány perc alatt kitalálhatják!

* A jelszót célszerű fejben tartani. Ha a felhasználó leírja a jelszót, akkor tartsa elzárva vagy kódolja illetéktelenek számára hozzáférhetetlen módon.

* A jelszót másokkal közölni, az azonosító használatát másnak akár rövid időre is lehetővé tenni tilos!

* A hálózatba való belépéskor ügyelni kell arra, hogy a jelszót más ne lássa; továbbá arra is, hogy ne adjuk meg a hálózati jelszavunkat véletlenül Windows jelszónak.
* Ha felmerül a gyanúja, hogy a jelszót valaki megtudta, akkor azonnal meg kell változtatni és a hálózat üzemeltetőit haladéktalanul tájékoztatni kell.

* A rendszergazda előírhatja, hogy bizonyos idő elteltével a jelszót kötelező legyen megváltoztatni, de ilyen előírás hiányában is érdemes ezt 1-2 havonta megtenni.

* Szigorúan tilos a munkaállomást a hálózatba való bejelentkezés után akár rövid időre is magára hagyni. A felhasználó csak szabályos kijelentkezés, a gép jelszóval lezárása, vagy a gép kikapcsolása után állhat fel a gép mellől. Ennek elmulasztása a belépési jog felfüggesztését eredményezheti. A legtöbb felhasználó egyszerre csak egy gépről jelentkezhet be.

4. A felhasználók jogai

* A felhasználók igénybe vehetik a hálózat és a szerverek szolgáltatásait, használhatják a szervereken és munkaállomásokon elérhető, a rendszer üzemeltetői által telepített szoftvereket a hivatalos Netikettben (RFC1855) foglaltak alapján.

* A hálózat üzemeltetői részéről pontos és részletes tájékoztatást kapnak a hálózat működésének őket érintő változásairól.

* Elvárhatják a saját könyvtárukban tárolt adataik bizalmas kezelését.

A felhasználók adataiban hardver- vagy szoftverhiba miatt keletkezett kárért a hálózat üzemeltetői felelősséget nem vállalnak.

5. A szolgáltatások használatának szabályai

* A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése, játék) nem zavarhatják és a hálózatot nem terhelhetik. A magáncélú számítógép használattal szemben a munka elsőbbséget élvez.

* A hálózat elsősorban az oktatás és az iskolai közösségi élet céljait szolgálja, és az ilyen célú használat elsőbbséget élvez, de a lehetőségek határain belül magáncélra is használható. Tilos a politikai vagy kereskedelmi célú használat. A felhasználónak a hálózat használatából nem származhat anyagi haszna.

* A szerverekre és munkaállomásokra felhasználói szoftvereket (beleértve a játékokat is!) letölteni, felmásolni, telepíteni csak a hálózat üzemeltetőinek előzetes engedélyével lehet!

* Az egyéni, ill. csoportjogokkal megszerzett lemezterület (kvóta) nem léphető túl. A lemezterület nagyságát a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével a hálózat üzemeltetői határozzák meg. A kvóta a végzett feladatoktól is függhet, pl. többlethelyet kaphat az, aki valamelyik fakultációra jár.

* Célszerű a szabad lemezterület méretét rendszeresen ellenőrizni, a felesleges állományokat időnként letörölni, mert ha éppen valamelyik program használata közben fogy el a szabad hely, akkor lehet, hogy még a programból való szabályos kilépés sem lesz lehetséges, ezáltal adatvesztés fog történni.

A legszigorúbb tilalom alá esik és a hálózat használatától való azonnali és végleges eltiltással jár:

* A más nevében való bejelentkezési kísérlet, akár az illető engedélyével is.

* Más azonosítójának, jelszavának használata, illetve az azonosító kölcsönadása (ekkor mind a két fél vétkes!). A jelszóval elkövetett visszaélésekért a felelősség a jelszó tulajdonosát terheli.

* Más jelszavának kiderítésére, állományainak, leveleinek illetéktelen elolvasására vagy módosítására tett kísérlet.

* A hálózat konfigurációjának megváltoztatására, a hálózaton áthaladó csomagok elfogására, a hálózati jogosultságok jelszólopó programmal, vírussal vagy bármilyen módon való megváltoztatására tett kísérlet.

* Jogosulatlan belépési kísérlet külső intézmény hálózatába.

* A hálózaton IRC botok, RC5 és hasonló kliensek futtatása.

* A hálózat biztonsági rendszerének esetleges hibáival való visszaélés.

Aki a hálózat biztonságának hiányosságaira felhívja a rendszergazda figyelmét, ha nem követett el a szabályzatba ütköző cselekményt, jutalomban részesül. Általános szabály, hogy amit egy hálózatban meg lehet tenni, azt nem biztos, hogy meg is kell tenni, és amit a felhasználó a hálózaton képes megtenni, nem biztos, hogy egyben etikus is.

Annak érdekében, hogy az iskola számítógépes rendszere védett legyen jogosulatlan használat, illetve károkozás ellen, a hálózat üzemeltetőinek joga van ahhoz, hogy:

* Indokolt esetben bárkit a gép és a hálózat használatából kizárjon. (pl. hálózati játék)

* Megnézzen, lemásoljon, megváltoztasson vagy töröljön bármely fájlt, amely kapcsolatban lehet a rendszer vagy a hálózat jogosulatlan használatával.

* A számítógépes rendszereket és a hálózatot bármikor ellenőrizze, leállítsa vagy átkonfigurálja.

A rendszergazda fenntart magának bármely egyéb intézkedési jogot, amely szükséges lehet az iskola számítógépes erőforrásainak megvédéséhez, és a további működés biztosításához. Mivel a hálózat elsősorban oktatási célokat szolgál, ezeknek a jogoknak egy részével az oktatási feladatok ellátása érdekében a kiemelt felhasználók is élhetnek. A fenti jogok a rendszergazdát és a többi kiemelt felhasználót nem hatalmazzák fel arra, hogy mások állományaiba öncélúan beleolvassanak vagy azokban bármilyen változtatást végezzenek. Ezekhez a jogokhoz fokozott erkölcsi és jogi felelősségvállalás tartozik. A jogosultak a tudomásukra jutott információt bizalmasan kezelik, azzal nem élhetnek vissza, a felhasználó engedélye nélkül nem hozhatják nyilvánosságra. A titkosság alól kivételt jelent, ha az információ bűncselekmény gyanújára vagy a hálózat működését alapjaiban veszélyeztető körülményre enged következtetni.

* A felhasználó köteles a hálózat működésében tapasztalt rendellenességeket, a tudomására jutott jelszószerzési és betörési kísérleteket haladéktalanul jelezni a rendszergazdának. A jelentés elmaradásából vagy indokolatlan késéséből eredő károkért az is felelőssé tehető, aki nem tett eleget ennek a kötelezettségnek.

* A felhasználóktól elvárható, hogy a belső és az internetes hálózati erőforrásokkal takarékosan, másokra is tekintettel bánjanak. Ilyen erőforrások (a teljesség igénye nélkül) pl.: a lemezterület, a sávszélesség, a nyomtatókapacitás, a hálózat üzemeltetőinek munkaideje.

* A felhasználóknak be kell tartaniuk a vírusok elleni védekezés általános szabályait. Ha a rendszergazda a hálózati vagy a helyi meghajtók ellenőrzése során vírusos állományt talál, joga van azt fertőtleníteni, ha pedig a vírusirtó szoftver nem képes a fertőtlenítésre, akkor letörölni. Ilyen esetben a felhasználókat nem kell előre megkérdezni, de ha a tulajdonos személye megállapítható, akkor utólag értesíteni kell.

* Tilos a hálózaton a jogellenes, fasiszta vagy erőszakra buzdító, szeméremsértő, ill. a szerzői jogokat sértő anyagokat tárolni, ilyeneket az Internetre kitenni vagy letölteni, a levelezőrendszert ilyen anyagok forgalmazására használni. Tilos az ilyen oldalakra való linkelés. A legszigorúbban tilos a hálózatot az Internet veszélyeztetésére vagy mások munkájának hátráltatására használni. Ilyen esetben a vétkest a hálózatról azonnal és végérvényesen kitiltjuk, tettével a hatóságok előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.

* A hálózat felhasználói készíthetnek személyes honlapot. Más célú honlap készítéséhez a webmester vagy koordinációs bizottmány engedélye szükséges. A honlap meg kell feleljen a jogszabályoknak és a Politechnikum által képviselt erkölcsi normáknak (pl. nem lehet politikai vagy kereskedelmi célú). A közzétett anyagért mindenkor az oldal készítője a felelős. Az oldalon el kell helyezni az oldal készítőjének nevét, e-mail címét. A honlap nem esik előzetes cenzúra alá, de ha tartalma sérti a szabályokat vagy az iskola érdekeit, akkor a webmester vagy a koordinációs bizottmány letilthatja, ill. kötelezheti a tulajdonost az átdolgozásra.

6. Szankciók

Annak érdekében, hogy a hálózat biztonságosan szolgálja a szabályokat betartó felhasználókat és az iskola oktatási és nevelési célkitűzéseit, a szabályzat megsértését szankcionáljuk. Enyhébb esetben, első alkalommal szóbeli figyelmeztetés is alkalmazható. Kisebb súlyú büntetéseket a hálózat üzemeltetői, vagy az informatika tanárok is kiszabhatnak:

* A felhasználói jogok bizonyos időre való felfüggesztése, ill. a tanítási időre való korlátozása.

* Bizonyos szolgáltatások használatától való eltiltás.

Különösen súlyos esetben, a szabályzat rendszeres vagy durva megsértése esetén a felhasználóra iskolabírósági feljelentés vár, amelynek nyomán a hálózat használatától való teljes körű eltiltás is kimondható.

7. A Netikett

A Netikett az internetes közösség hosszú idő alatt kialakított szabálygyűjteménye, melynek betartása a hálózaton való együttélés feltétele. A Netikett ismerete minden felhasználótól elvárható. Ebben a dokumentumban nem tudjuk részletezni, megtalálható az az RFC 1855 nevű dokumentumban.

Itt a levelezésre vonatkozó legfontosabb szabályokat idézzük:

* Ékezeteket, HTML-kódot csak magánlevélben használjunk, akkor is csak ha a címzettel tisztáztuk, hogy el tudjuk olvasni; levelezési listán, ill. a fejlécben sohasem.

* Ne használjunk csupa nagybetűt, mert az KIABÁLÁSNAK számít. Kiemelésre használjuk az _aláhúzás_ jelet.

* A levél tárgya (subject) legyen informatív. Üresen hagyni illetlenség.

* Tilos a lánclevelek küldése, továbbítása. Aki ilyet kap, jelentse a rendszergazdádnak!

* Ne küldjünk e-mailhez csatolt állományokat, csak ha a címzett jelezte, hogy kéri. Ez esetben se haladja meg a csatolt állomány mérete az 2 MB-ot és a fájlnevekben ne használjunk ékezetet, szóközt.

Budapest, 2012. szeptember

Diósi Alojzia
Pedagógiai vezető

Fábián Péter
az informatika munkacsoport vezetője

Egerváry Gergely
rendszergazda

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás