Poli
Az Iskolatanács 2016. október 11-i ülése

Emlékeztető az Iskolatanács 2016. október 11-i üléséről

Jelen voltak:

Osztályok

Diákok

Szülők

Főn-X

Burián Ábel, Kemény Fruzsina

Grits Barbara, Kárpáti Adrienn

pacman

Náray Ágoston, Nyilas Dóra

Kalyó Ildikó

ALBAtrOsz

Fóris Lili, Nagy Mátyás

Nagy Erzsébet, Vernyik Ilona

RobInHood

Libnár Tamás

Gonda Judit, Libnár Rita

Dimenzió

Nyárádi Kristóf

Nyárádiné Radics Györgyi

káró

Pető Dávid

Zentai Viola

STORNO

Baranyi Ádám, Péter Luca

Hámori Anna

MárkA

Horváth Kristóf

Kiss Erika, Ungvár Zsuzsa

Maszk

Tőzsér Kristóf, Szota Martin

Fazekas Hajnalka

MIQN?!

Potsubay Anna

Guru

Mályi Borbála

MáGia

Mayer Ildikó

Zserbó

Rácz Cecília. Rozgonyi Emese

DolcEVita

Szokolay Anna, Kelemen Panna

Mészáros Andrea

ZÓNA

Báthori Cserne

Báthori Edit, Várnai Tünde

SZ-es

Pátrovics Bianka

Nemes Sarolta

JOKER

Iványi Tamás

Baloghné Pék Anita

VaGabond

Szabó Borbála

Gál Imre

Tanerők

Diósi Alojzia, Fancsaliné Nagy Marianna, Gáti Emese, Geiszler Anna, Pintér Zsolt

Vendég

Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

Levezető elnök: Fancsaliné Nagy Marianna

A jegyzőkönyvet vezette: Gáti Emese

Napirendi pontok:

 1. Bemutatkozás
 2. Az IT SZMSZ ismertetése
 3. Tehetséggondozás a Poliban – Nádasdi Zsuzsa beszámolója
 4. A testkultúraórák gyűjtését regisztráló felület bemutatása – Gáti Emese
 5. A VaGabond osztályos diákok kérvényének megvitatása
 6. A KB 2016/17-es tanévi munkaterve – Diósi Alojzia

A napirendi pontok bővebben:

 1. Fancsaliné Nagy Marianna megnyitotta a 2016/17-es tanév első IT-ülését. Az IT-tagok röviden bemutatkoztak, majd beszéltünk az új tanév programjáról, beosztásáról, a levezető szerepek elosztásáról.

Ügyrendi javaslat az IT lebonyolításával kapcsolatban: Többek kérték, hogy idén az IT-üléseken legyen 20 perces szünet 17:30-17:50 között.

Érvek mellette: A DVP-s diákoknak lehetősége van korábban hazamenni, továbbá az IT-képviselők számára is fontos a szünet megléte.

Megszavaztattuk, melynek eredményeként 30 igen, 9 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett változtattunk a tavalyi működéshez képest.

Ennek folyományaként 16:30-tól 17:30-ig tart az első blokk, 17:50-től 18:50-ig pedig a második blokk.

 1. Az IT SZMSZ-ét az IT-titkár röviden ismertette

Az IT-titkár ennél a pontnál kérte, hogy az IT munkatervének elkészítéséhez a javaslatokat tegyék meg írásban az IT-képviselők.

 1. Nádasdi Zsuzsa beszámolója a Tehetséggondozásról a Poliban.
 2. A testkultúraórák gyűjtésére szolgáló felületet Gáti Emese bemutatta az IT-nek.
 3. A végzős diákok kérvénye:

a/ Lukasórában a 18 éven felüli diákok elhagyhassák a Poli épületét.

Az IT ezt a kérést 45 igen szavazattal és 4 tartózkodással támogatja.

b/ Bérletes óra alatt a 18 éven felüli diákok elhagyhassák az iskola épületét.

Az IT 41 igen, 2 nem szavazattal és 6 tartózkodással támogatja.

c/ Amennyiben az utolsó óráját bérletezi a 18 éven felüli diák, elhagyhassa az iskola épületét, és ne kelljen az óra vége előtt lejelentkeznie.

Az IT 47 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatja.

 1. A KB 2016/2017-es tanévre vonatkozó munkatervét Diósi Alojzia ismertette (L. Melléklet).
 2. Egyebek:

A Soroló ad hoc bizottság most megválasztott diáktagjai: Báthori Cserne (ZN), Pethő Dávid (KÁ), Potsubay Anna (MQ) – Rozs Barbara (MáGia) mellett.

A következő IT-találkozás 2016. november 8-án lesz a diákoldal levezetésével.

Novemberi levezető elnökök: Horváth Kristóf (MK), Krauss Anna (MQ), Potsubay Anna (MQ), Szabó Borbála (VG), Tőzsér Kristóf (MS)

Az ellátásunkról ezúttal is az idei egyik DVP-s csapat gondoskodott. Köszönet érte.

A jegyzőkönyvvel együtt néhány fontos információ:

Minden tag feladata, hogy a találkozó után valamilyen módon tájékoztassa az őt küldő csoportot az IT-n elhangzottakról. Ennek formája lehet körlevél (szülők esetében ez látszik egyszerűnek), vagy az osztályidőn való beszámolás lehetősége diákoknál.

Ehhez nagyon jól használható a mindenkori jegyzőkönyv, de szerencsés kiemelni az osztályt inkább érintő részeket, személyes hangvétellel felkelteni az érdeklődést.

 1. október 20.

Gáti Emese, jegyző

 

Melléklet

A Koordinációs Bizottmány munkaterve a 2016-2017-es tanévre

Készítette: Diósi Alojzia pedagógiai vezető

1. Épületgazdálkodás, infrastruktúra
• Szakemberek megbízása egy részletes, alternatívákat is tartalmazó terv elkészítésére a teljes iskolaépület (A és B) térkihasználásával kapcsolatban, különös tekintettel az egy, illetve két új tanterem kialakítására, a könyvtár funkció gazdagítására, új tárgyalók kialakítására.
• A tantermek és a vizesblokkok felújításának folytatása.
• A konyha és az ebédlő korszerűsítése, amely idő hiányában idén elmaradt. Tárgyalásokban vagyunk egy új szolgáltatóval is, mert a felújítás célja az, hogy kulturáltabb környezetben magasabb színvonalú és a jelenleginél változatosabb szolgáltatást biztosítsunk.
• Diák-teakonyha kialakítása. Valódi célja az lenne, hogy megszűnjenek az osztálytermi teakonyhák, amelyeknek többsége esztétikai és higiéniai szempontból kevéssé vonzó. E tárgykör árnyalt egyeztetést és az Iskolatanács bevonását kívánja.
• Bizonyos szolgáltatói feladatkörök áttelepítése a Poliházba. Szeptembertől a fejlesztések a Poliház 115-ös és 116-os termébe kerültek, de felmerült pl. a szerverszoba átköltöztetése is. A cél az, hogy úgy tehermentesítsük az iskolaépületet, hogy a Poliház irodaházi funkciói ne sérüljenek.
• Valódi szelektív hulladékgyűjtés. Ennek egyik alapfeltétele, hogy minden folyosón legyenek megfelelő hulladéktárolók. Talán ennél is fontosabb azonban egy nagyfokú szemléletváltás.
• Az épületgazdálkodási tervezéshez kapcsolódóan, de már azonnal megkezdhető erőteljes selejtezési és rendrakási kampány. Elindulásként már a tanév elején jó lenne arra az elhatározásra jutnunk, hogy az iskola, a tantermek tisztaságáért mindennap tennünk kell (pl. ne felejtsük el a rendrakást a tanórák, illetve a nap végén).
Döntési pont: Az épületgazdálkodási előrelépéshez el kell döntenünk, hogy továbbra is az osztálytermi funkcióban gondolkodunk, amelyet harmonikusan jelenleg sem tudunk érvényesíteni (a bejövő hetedikes osztályok igényei miatt a nagyobbak számára előbb vagy utóbb, de borítékolható a költözés), vagy pedig átállunk a szaktantermi rendszerre, s ennek keretében (pl. az osztályfőnöki érdekeltség alapján) biztosítunk bizonyos területet (meghatározott területű falfelületet) egy-egy tanteremben az osztálytermi dekorációkhoz. A döntés előkészítéséhez az IT bevonásával egy részletes, pro és kontra érveket tartalmazó előterjesztést kell készítenünk.

2. Képzési modell, pedagógiai-szakmai innováció, támogató rendszer
Összességében célunk az, hogy a bizonytalan és kiszámíthatatlan oktatáspolitikai környezet ellenére amennyire lehetséges, szilárd és hosszú távon stabil beiskolázási kört alakítsunk ki.
Ennek a koncepciónak egyik fontos eleme felmenő rendszerben a digitális váltás előkészítése, ezzel együtt a szaktárgyi követelmények újragondolása, korszerűsítése, de összességében a követelmények emelése. A jelentkezők számának növekedése erre kedvező lehetőségeket teremt.
Az átformálódó beiskolázási kör és a felmenő rendszerben való gondolkodás is indokolja, hogy a 7-8. évfolyam képzési rendszerére kiemelt figyelmet fordítsunk. Ezt már a tavalyi terv is megfogalmazta, de konzekvens módon nem tudtuk érvényesíteni. Ezért ebben a tanévben fontos, hogy a továbbképzések és a szakmai-pedagógiai műhelyek tematikájának kialakításában ezt prioritásként kezeljük. A tavalyi évhez hasonlóan idén is tervezünk februárban egy kötelezően választható, elutazós, három napos továbbképzést.
A tervezett szakmai-pedagógiai innováció elemei:
• A virtuális osztályterem használatának elterjesztése (google classroom, neolms); ennek elősegítésére belső mentorálási rendszer kialakítása és belső továbbképzések szervezése.
• A formatív értékeléshez alkalmazható digitális eljárások használatának támogatása.
• A digitális pedagógia alkalmazásának kipróbálása a 7. évfolyamon.
• A készség- és képességfejlesztő feladatbank bővítése (csatlakozva a korábbi SNI-feladatbankhoz), tantárgyspecifikus, illetve több tantárgyban is használható feladatokkal.
• Tanórai keretben szervezhető tantárgyi és tantárgyközi együttműködéssel megvalósuló projektek támogatása.
• A kompetenciamérések tanulságainak visszacsatolása az innovációs folyamatba (nemcsak magyarból és matematikából).
• A munkakultúra színvonalasabbá tétele (kapcsolatban a rendezettségre és rendrakásra vonatkozó elemmel, valamint általában a pontossággal és a nagyobb fokú adminisztrációs fegyelemmel).
• Kapcsolódás a központilag meghirdetett témahét programokhoz (digitális témahét, pénzügyi kultúrát fejlesztő témahét) és a tavalyi témahetek adaptálása az idei tanévre.
• Jelenlegi regisztrált Tehetségpont státuszunkat akkreditált Tehetségpont státusszá tervezzük emelni.
• A tavalyi tapasztalatok alapján a drogprevenció sikeres programja volt a szülők tájékoztatása. Idén tovább kell gondolnunk a diákok prevencióját.
• Az osztályfőnöki adhoc bizottság munkájának lezárása.

3. Külső környezet, külső kapcsolatok, támogató rendszer
• A különböző típusú nemzetközi pályázatok jóval erőteljesebb integrációja a képzési rendszerbe. Ennek összetevői: koncepció alkotás, világos, mindenki számára transzparens eljárásrend kialakítása, amelynek döntő eleme a disszemináció megújítása (pl. projekt-napok, projekt délutánok, projekt-bemutatók; ennek kedvező színtere lehetne a funkciójában megújított könyvtár, valamint az A/25 területe és környéke). A pályázatokkal kapcsolatos intézményi marketing megerősítése (pályázati belső marketing, továbbá a honlapon: friss hírek, kiemelt hírek).
• A bullying tárgykörében ebben a tanévben is folytatódik az együttműködés a Kék Vonal Gyermekkrízis alapítvánnyal.
• A Technika #1 – PoliWood szakkörei idén workshop-szervezettségben folytatódnak. A műhely és az iskola kapcsolatának erősítésére további lehetőségeket teremt az alkotás tantárgy.
• A jubileumi ünnepségsorozat kedvezően alapozta meg egy hatékonyan működő, az iskolai lét változatos területeire könnyen bevonható ALUMNI hálózat megteremtését.
• A Poli az EU-s e-biztonság minősítés bronz fokozatával rendelkezik. Célunk az ezüst minősítés megszerzése.

4. Magunkról
• A 2017-es választások előkészítése
• Az AROMO hozzáférések újragondolása és módosítása az adminisztrációs fegyelem és a hatékonyabb gyerekkövetés érdekében
• A megszerzett kreditek és a szakmai-pedagógiai innovációs tervek függvényében a továbbképzési és beiskolázási tervek elkészítése, előterjesztése
• Jótékonysági akciók: a plusz egy szendvics akció egész éves gondozása; karácsonyi gyűjtés
• A szervezetfejlesztés tapasztalatainak értékelése, döntés az esetleges korrekciókról
• Az ötéves önértékelési terv elkészítése (jogszabályi kötelem)
• A belső és külső teljesítményértékelés összehangolása; a tanári értékelés megújítása

Oldalunk használatához cookie-k szükségesek. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-kat letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

Bezár